Hanuman Chalisa Malayalam

Hanuman Chalisa in Malayalam Hanuman Chalisa Lyrics PDF File. ദോഹാ ശ്രീ ഗുരു ചരണ സരോജ രജ നിജമന മുകുര സുധാരി | വരണൗ രഘുവര വിമലയശ ജോ ദായക ഫലചാരി || ബുദ്ധിഹീന തനുജാനികൈ സുമിരൗ പവന കുമാര | ബല ബുദ്ധി വിദ്യാ ദേഹു മോഹി ഹരഹു കലേശ വികാര് || ധ്യാനമ് ഗോഷ്പദീകൃത വാരാശിം മശകീകൃത രാക്ഷസമ് | രാമായണ മഹാമാലാ രത്നം വംദേ അനിലാത്മജമ് || യത്ര യത്ര രഘുനാഥ കീര്തനം തത്ര തത്ര കൃതമസ്തകാംജലിമ് | ഭാഷ്പവാരി പരിപൂര്ണ ലോചനം മാരുതിം നമത രാക്ഷസാംതകമ് || ചൗപാഈ ജയ ഹനുമാന ജ്ഞാന ഗുണ സാഗര | ജയ കപീശ തിഹു ലോക ഉജാഗര || 1 || രാമദൂത അതുലിത ബലധാമാ | അംജനി പുത്ര പവനസുത നാമാ || 2 || മഹാവീര വിക്രമ ബജരങ്ഗീ | കുമതി നിവാര സുമതി കേ സങ്ഗീ ||3 || കംചന വരണ വിരാജ സുവേശാ | കാനന കുംഡല കുംചിത കേശാ || 4 || ഹാഥവജ്ര ഔ ധ്വജാ വിരാജൈ | കാംഥേ മൂംജ ജനേവൂ സാജൈ || 5|| ശംകര സുവന കേസരീ നന്ദന | തേജ പ്രതാപ മഹാജഗ വന്ദന || 6 || വിദ്യാവാന ഗുണീ അതി ചാതുര | രാമ കാജ കരിവേ കോ ആതുര || 7 || പ്രഭു ചരിത്ര സുനിവേ കോ രസിയാ | രാമലഖന സീതാ മന ബസിയാ || 8|| സൂക്ഷ്മ രൂപധരി സിയഹി ദിഖാവാ | വികട രൂപധരി ലംക ജരാവാ || 9 |…
Read more
 • 0

Shravana Masam Dates, Sravana Shukra Varam Dates Importance & Significance

Shravana Masam 2019 Dates (Vikari Nama Samvatsaram) Sravana Masam 2019 dates for Andhra Pradesh, Telangana, Goa, Gujarat, Maharashtra, and Karnataka

 August 2, 2019 - August 30, 2019

Sawan Month 2019 dates for Uttar Pradesh, Himachal Pradesh, Madhya Pradesh, Uttarakhand, Rajasthan, Haryana, Bihar, Chhattisgarh, and other North Indian states

July 17, 2019 - August 15, 2019

Also view, Karthika Masam 2019 Dates. Sravana Sukravaram 2019 Dates August 2nd August 9th (Varalakshmi Vratam) August 16th August 23rd August 30th Sravana Somavaram 2019 Dates August 5th August 12th August 19th August 29th There is fifteen days difference in the starting time of Sravan month depending on the following calendar in the region. Amant calendar is followed in Andhra Pradesh, Telangana, Goa, Maharashtra, Gujarat, Karnataka and Tamil Nadu. Purnimant Calendar is followed in …
Read more
 • 0

Varalakshmi Vratham 2019 Date, Puja Vidhanam & Pooja Items List

In Hinduism, Fridays are dedicated to Goddess Lakshmi. Varalakshmi Vratham is observed on second Friday that falls just before Purnima (Full Moon Day) in Sravana month. As per Puranas, the Vrat was adviced by Lord Shiva to Goddess Parvathi. On this day, Women perform puja to Goddess Lakshmi for good wealth, health and prosperity of the family. Varalakshmi Vratham in 2019 is on 9th August - Friday.   Varalakshmi Vratham Telugu PDF File Free Download శ్రీ వరలక్ష్మి వ్రతకల్పం మరియు వ్రత విధానం. Varalakshmi Vratham English PDF File Free Download - Link   Varalakshmi Vratham Pooja Items List Photo or Vigraham of Goddess Lakshmi Devi Pasupu/Haldi/Turmeric Kumkum/Vermilion Akshatalu (Rice grains + Turmeric + 1 or 2 drops of ghee) Chandan / Sandalwood paste or powder Agarbatti/ Incense sticks Karpuram / Camphor Tamalapakulu / Paan patta / Betel leaves - Min 12 leaves To place pasupu Vinayakudu / Haldi Ganesha - 1 To offer Tambulam to Gane…
Read more
 • 0

Ekadashi – List of Ekadasi Vrat & Fasting Days

Ekadashi is the 11th day in Hindu calendar. In each Hindu month, there are two Ekadashi Tithi, one is during Shukla Paksha & another during Krishna Paksha. The day is dedicated to Lord Vishnu. Devotees observe fast on Ekadashi day. There are 28 Ekadashi Days in 2019. Here is the list of Ekadashi Fasting Days. Ekadashi 2019 Calendar DATE DAY EKADASHI 01-Jan Tuesday Saphala Ekadashi 17-Jan Thursday Pausha Putrada Ekadashi 31-Jan Thursday Shattila Ekadashi 16-Feb Saturday Jaya Ekadashi 02-Mar Saturday Vijaya Ekadashi 17-Mar Sunday Amalaki Ekadashi 31-Mar Sunday Papmochani Ekadashi 15-Apr Monday Kamada Ekadashi 16-Apr Tuesday Kamada Ekadashi 30-Apr Tuesday Varuthini Ekadashi 15-May Wednesday Mohini Ekadashi 30-May Thursday Apara Ekadashi 13-Jun Thursday Nirjala Ekadashi 29-Jun Saturday Yogini Ekadashi 12-Jul Friday Devshayani Ekadashi 28-Jul Sunday Kamika…
Read more
 • 0

Indira Ekadashi Date, Importance & Rituals

When is Indira Ekadashi? Indira Ekadashi 2019 Date - 25th September, Wednesday. Indira Ekadashi 2020 Date - 13th September, Sunday. Indira Ekadashi Indira Ekadashi is one of the auspicious days for Hindus. It falls on Krishna Paksha (the waning phase of moon) Ekadashi, the 11th day of Hindu month Ashwin. As per the Gregorian calendar, this festival falls in September or October. Lord Vishnu is worshipped on Indira Ekadashi. One should offer Tulsi leaves, fruits, and flowers to the Lord at the time of the puja. As Indira Ekadashi falls in Krishna Paksha (Pitru Paksha), it is dedicated to ancestors and it is also called as Ekadashi Shradh. The main objective of this day is to pray to the forefathers or ancestors for deliverance from sin and its consequences. Once as Lord Krishna said to Yudishter Maharaj, a person fasts on this day, he can get rid of all sins and his forefathers who have fallen into hell are liberated. One of the important responsibilities of th…
Read more
 • 0

Basant Panchami 2020 Date – Vasantha Panchami

Vasant Panchami is also known as Basant Panchami or Shri Panchami and Saraswati Panchami which marks the end of winter and the beginning of spring (usually in Magh month). Vasant Panchami 2020 Date - Thursday, 30th January Vasant Panchami is dedicated to the goddess Saraswati Devi and worshipped on this day. One of the most famous rituals of Vasanth Panchami is initiating education to the children which is known as Akshara Abhyasam or Vidhya Abhyasam. Schools and colleges arrange puja to seek blessings of the goddess . Pens, notebooks and pencils are placed in front of goddess Devi’s feet. Vansant Panchami is celebrated on Panchami Tithi day during Purvahna Kala which is between the sunrise and the midday. Purvahna Kala is also the time when people perform puja including schools and colleges. People dress up in yellow color as it signifies the brilliance of nature and the vibrancy of nature. Kesar halwa is prepared on this special occasion which is made of fl…
Read more
 • 0

Basant Panchami 2019 Date – Vasantha Panchami

Vasant Panchami is also known as Basant Panchami or Shri Panchami and Saraswati Panchami which marks the end of winter and the beginning of spring (usually in Magh month). Vasant Panchami 2019 Date - Sunday, 10th February Vasant Panchami is dedicated to the goddess Saraswati Devi and worshipped on this day. One of the most famous rituals of Vasanth Panchami is initiating education to the children which are known as Akshara Abhyasam or Vidhya Abhyasam. Schools and colleges arrange puja to seek blessings of the goddess. Pens, notebooks, and pencils are placed in front of goddess Devi’s feet. Vansant Panchami is celebrated on Panchami Tithi day during Purvahna Kala which is between the sunrise and the midday. Purvahna Kala is also the time when people perform puja including schools and colleges. People dress up in yellow color as it signifies the brilliance of nature and the vibrancy of nature. Kesar halwa is prepared on this special occasion which is made of fl…
Read more
 • 0

Telugu Calendar 2018

Telugu Calendar 2018 PDF  with Date, Day, Thithi, Nakshthram, Raahu kaalam, Varjyam, Yamagandam, Durmuhurtham, 2018 Pournami Dates, 2018 Amavasya dates.   L. S. Siddhanthi gari 2018 Telugu Panchangam Calendar with Tithi, Nakshatram, Rahu kaalam, Yama Gamdam, Durmuhurtham and festival dates. Note: File is around 1.5 MB for slow data connections it may take more than 1 minute to download. Download Telugu Calendar 2018 PDF.   2017 - 2018 Hevalambi Nama Samvathsara Telugu Panchangam. Telugu Year Names in English. Telugu Year Names in Telugu. 2018 Telugu Calendar with Tithi, Nakshatram, Rahu kaalam, Yama Gamdam, Durmuhurtham and festival dates. This calendar is Lunar calendar, also called as Amanth calendar or Amavasyant Calendar. January 2018 Telugu Calendar, February 2018 Telugu Calendar, March 2018 Telugu Calendar, April 2018 Telugu Calendar, May 2018 Telugu Calendar, June 2018 Telugu Calendar, July 2018 Telugu Calendar, August 2018 Telugu Cale…
Read more
 • 0

Thaipusam 2020 Date

Thaipusam 2020 Date - Saturday, 8 February.     Thaipusam is celebrated by Tamil people on full moon day in the month of Thai. According to the Gregorian calendar, Thai month falls in January – February. The festival is dedicated to Hindu God Lord Murugan. A major feature of this festival is Kavadi Attam (Burden Dance), it is a ceremonial sacrifice. Read more about Thaipusam. Skanda Sasti Kavasam Tamil Lyrics.
Read more
 • 0

Thaipusam 2019 Date

Thaipusam 2019 Date for Malaysia, Singapore, Srilanka & India Thaipoosam 2019 Date - Monday, 21 January.   Thaipoosam is celebrated by Tamil people on full moon day in the month of Thai. According to the Gregorian calendar, Thai month falls in January – February. The word Thaipusam is a combination of the name of the month, Thai, and the name of a star, Pusam. The star is at its highest point during the festival. This festival is also referred to as Thaipooyam and Thaippooyam & festival is dedicated to Hindu God Lord Murugan. Lord Murugan, honored in sacred lore for slaying three evil demons in the name of good virtue. In Malaysia, on the first day of Thaipusam, there is a procession along the streets of Kuala Lumpur led by a chariot that presents a Vigraha of Lord Murugan. On the second day, there is a long barefoot walk to the famous Batu Caves for the purpose of vow fulfillment. This is the most popular celebration of the festival. A major f…
Read more
 • 0

Thaipusam 2018 Date

Thaipusam 2018 Date - Wednesday, 31 January. Thaipusam is celebrated by Tamil people on full moon day in the month of Thai. According to the Gregorian calendar, Thai month falls in January – February. Thaipusam is majorly celebrated in Malaysia, Singapore and India. In Palani, Tamilnadu, India it is celebrated with grandeur. The festival is dedicated to Hindu God Lord Murugan. A major feature of this festival is Kavadi Attam (Burden Dance), it is a ceremonial sacrifice. Read more about Thaipusam. Skanda Sasti Kavasam Tamil Lyrics.
Read more
 • 0

Utpanna Ekadashi Significance, Rituals & Dates

Ekadashi (11th day) of Krishna Paksha (Waning Phase of the moon) during the month of Margashirsh is known as Utpanna Ekadashi, it is also Known as Uttpatti Ekadashi. It is celebrated to mark the victory of Lord Vishnu over demon "Murasura". According to some legends, the birth of Ekadashi Matha took place on this day. Main deities of Utpanna Ekadashi are Mata Ekadashi and Lord Vishnu. The festival is celebrated on the same day but Hindu month names are called with the different name in different states. In Tamilnadu, it falls in the month of Karthigai Masam or Aippasi. In Kerala, it is celebrated on Vrischika Masam or Thulam. whereas in the states of Andhra Pradesh, Gujarat, Karnataka, Telangana and Maharashtra it falls in the month of Karthika (Kartik). ***In Northern states, it falls in the month of Margashirsh, because they follow Purnimant Calendar. Read more about Amant and Purnimant Calendars. Rituals To Do On Utpanna Ekadashi  Devotees offer prayers to the main …
Read more
 • 0

Dev Diwali 2019 Date

Dev Diwali 2019 date - Tuesday, 12th November. Deva Deepawali or Dev Diwali is the festival celebrated every year in Varanasi (Kashi) on Kartik Purnima day. It is celebrated to mark the victory of Lord Shiva over demon Trupurasura. The festival is also Known as Tripurotsav. The main ritual is performed on this day is Karthika Snan i.e., taking holy bath in the Ganges river and offering of oil lighted lamps to Ganga. Kartik Poornima is associated with Prabodhini Ekadashi. The 5-day festivals start on Prabodhini Ekadashi (11th lunar day of Kartika) and conclude on Kartik Poornima.  
Read more
 • 0

Dev Diwali 2018 Date

Dev Diwali 2018 date is on Thursday, 22nd November. Deva Deepawali or Dev Diwali is the festival celebrated every year in Varanasi (Kashi) on Kartik Purnima day. It is celebrated to mark the victory of Lord Shiva over demon Trupurasura. The festival is also Known as Tripurotsav. Rituals on Dev Diwali 2018 The main ritual is performed on this day is Karthika Snan i.e., taking holy bath in the Ganges river and offering of oil lighted lamps to Ganga. Kartik Poornima is associated with Prabodhini Ekadashi. The 5-day festivals start on Prabodhini Ekadashi (11th lunar day of Kartika) and conclude on Kartik Poornima.  The festival at Varanasi is also called as Ganga Mahotsav.      
Read more
 • 0