భగవద్గీత

శ్రీ క్రుష్ణుడు కురుక్షేత్ర సంగ్రామం సమయంలో అర్జునకు ఉపదేశించిన భగవద్గీత ఒక యోగ శాస్త్రము. మొట్ట మొదట భగవద్గీత శ్రీ క్రుష్ణుడిచే సూర్యభగవానునకు ఉపదేశించబడినది. సూర్యభగవానుడు ఈ పవిత్ర ఉపనిషత్తుల సారమును మొదటి మానవుడగు "మను" కు చెప్పినట్లుగ పురాణములలో చెప్పబడినది.

సమయ వ్యవధిలో లోకములో గీతా సారము యొక్క జ్ఞానం తగ్గడము వలన శ్రీ క్రుష్ణుడు మరల తన మిత్రుడు, శిష్యుడు అయినటువంటి అర్జునునకు ఉపదేశించెను.

కౌరవుల తండ్రయిన ద్రుతరాష్ట్రుని యొక్క సలహాదారు మరియు రథ చోదకుడగు సంజయుడు తన గురువు వేద వ్యాసుడు ఇచ్చిన దూరద్రుష్టి వరముతో కురుక్షేత్ర యుద్దములో జరుగుతున్న విషయములను అంధుడగు ద్రుతరాష్ట్రునకు వివరించుతాడు.

Bhagavad-Gita Telugu PDF  free Download.

Read more
 • 0

Sri Saraswati Ashtottara Shatanama Stotram in Telugu

శ్రీ సరస్వతి అష్టోత్తర శతనామ స్తోత్రం Download PDF file from the bottom link. సరస్వతీ మహాభద్రా మహామాయా వరప్రదా | శ్రీప్రదా పద్మనిలయా పద్మాక్షీ పద్మవక్త్రగా || 1 || శివానుజా పుస్తకధృత్ ఙ్ఞానముద్రా రమా పరా | కామరూపా మహావిద్యా మహాపాతకనాశినీ || 2 || మహాశ్రయా మాలినీ చ మహాభొగా మహాభుజా | మహాభాగా మహొత్సాహా దివ్యాంగా సురవందితా || 3 || మహాకాలీ మహాపాశా మహాకారా మహాంకుశా | సీతా చ విమలా విశ్వా విద్యున్మాలా చ వైష్ణవీ || 4 || చంద్రికా చంద్రవదనా చంద్రలెఖావిభూషితా | సావిత్రీ సురసా దెవీ దివ్యాలంకారభూషితా || 5 || వాగ్దెవీ వసుధా తీవ్రా మహాభద్రా మహాబలా | భొగదా భారతీ భామా గొవిందా గొమతీ శివా || 6 || జటిలా వింధ్యవాసా చ వింధ్యాచలవిరాజితా | చండికా వైష్ణవీ బ్రాహ్మీ బ్రహ్మఙ్ఞానైకసాధనా || 7 || సౌదామినీ సుధామూర్తిస్సుభద్రా సురపూజితా | సువాసినీ సునాసా చ వినిద్రా పద్మలొచనా || 8 || విద్యారూపా విశాలాక్షీ బ్రహ్మజాయా మహాఫలా | త్రయీమూర్తీ త్రికాలఙ్ఞా త్రిగుణా శాస్త్రరూపిణీ || 9 || శుంభాసురప్రమథినీ శుభదా చ సర్వాత్మికా | రక్తబీజనిహంత్రీ చ చాముండా చాంబికా తథా || 10 || ముండకా…
Read more
 • 0

Saraswathi Ashtothra Shata Namavali in Telugu

శ్రీ సరస్వతి అష్టోత్తర శత నామావళి Download PDF File from the bottom Link. ఓం సరస్వత్యై నమః ఓం మహాభద్రాయై నమః ఓం మహమాయాయై నమః ఓం వరప్రదాయై నమః ఓం పద్మనిలయాయై నమః ఓం పద్మా క్ష్రైయ నమః ఓం పద్మవక్త్రాయై నమః ఓం శివానుజాయై నమః ఓం పుస్త కధ్రతే నమః ఓం ఙ్ఞాన సముద్రాయై నమః ||10 || ఓం రమాయై నమః ఓం పరాయై నమః ఓం కామర రూపాయై నమః ఓం మహా విద్యాయై నమః ఓం మహాపాత కనాశిన్యై నమః ఓం మహాశ్రయాయై నమః ఓం మాలిన్యై నమః ఓం మహాభోగాయై నమః ఓం మహాభుజాయై నమః ఓం మహాభాగ్యాయై నమః || 20 || ఓం మహొత్సాహాయై నమః ఓం దివ్యాంగాయై నమః ఓం సురవందితాయై నమః ఓం మహాకాళ్యై నమః ఓం మహాపాశాయై నమః ఓం మహాకారాయై నమః ఓం మహాంకుశాయై నమః ఓం సీతాయై నమః ఓం విమలాయై నమః ఓం విశ్వాయై నమః || 30 || ఓం విద్యున్మాలాయై నమః ఓం వైష్ణవ్యై నమః ఓం చంద్రికాయ్యై నమః ఓం చంద్రవదనాయై నమః ఓం చంద్ర లేఖావిభూషితాయై నమః ఓం సావిత్ర్యై నమః ఓం సురసాయై నమః ఓం దేవ్యై నమః ఓం దివ్యాలంకార భూషితాయై నమః ఓం వాగ్దేవ్యై నమః || 40 || ఓం వసుధాయ్యై నమః ఓం తీవ్రాయై నమః ఓం మహాభద్రాయై నమః ఓం మహా బలాయై నమః ఓం భోగదాయై నమః ఓం భారత్యై నమః …
Read more
 • 0

Saraswati Stotram – Saraswati Mantram in Telugu

సరస్వతీ స్తోత్రం Download Saraswati Stotram PDF file from the bottom link. సరస్వతీ మంత్రాన్ని పఠిoచడం ద్వారా జ్ఞానాన్ని సముపార్జన చేసుకోవడం వలన అధ్యయనాల్లో మంచి ఫలితాల్ని రాబట్టుకోవడమే కాకుండా, మంచి జ్ఞానాన్ని కూడా సంతరించుకుంటారు. కావున దైవచింతనతో చేసే సరస్వతీ దేవి మంత్ర పఠనం, మీ ఏకాగ్రతను పెంచుటయే కాకుండా మీ ఉన్నత విజయాలకు అండగా నిలుస్తుంది. యా కుందేందు తుషారహారధవళా యా శుభ్రవస్త్రావృతా యా వీణావరదండమండితకరా యా శ్వేతపద్మాసనా | యా బ్రహ్మాచ్యుత శంకరప్రభృతిభిర్దేవైస్సదా పూజితా సా మాం పాతు సరస్వతీ భగవతీ నిశ్శేషజాడ్యాపహా || 1 || దోర్భిర్యుక్తా చతుర్భిః స్ఫటికమణినిభై రక్షమాలాందధానా హస్తేనైకేన పద్మం సితమపిచ శుకం పుస్తకం చాపరేణ | భాసా కుందేందుశంఖస్ఫటికమణినిభా భాసమానాౙ్సమానా సా మే వాగ్దేవతేయం నివసతు వదనే సర్వదా సుప్రసన్నా || 2 || సురాసురైస్సేవితపాదపంకజా కరే విరాజత్కమనీయపుస్తకా | విరించిపత్నీ కమలాసనస్థితా సరస్వతీ నృత్యతు వాచి మే సదా || 3 || సరస్వతీ సరసిజకేసరప్రభా తపస్వినీ సితకమలాసనప్రియా | ఘనస్తనీ కమలవిలోలలోచనా మనస్వినీ భవతు వరప్రసాదినీ || 4 || సరస్వతి నమస్తుభ్…
Read more
 • 0

Sri Mahalakshmi Ashtothara Shatanamavali in Telugu

శ్రీ మహాలక్ష్మి అష్టోత్తర శతనామావలి Download PDF file from the bottom link. ఓం ప్రకృత్యై నమః ఓం వికృత్యై నమః ఓం విద్యాయై నమః ఓం సర్వభూతహితప్రదాయై నమః ఓం శ్రద్ధాయై నమః ఓం విభూత్యై నమః ఓం సురభ్యై నమః ఓం పరమాత్మికాయై నమః ఓం వాచే నమః ఓం పద్మాలయాయై నమః (10) ఓం పద్మాయై నమః ఓం శుచ్యై నమః ఓం స్వాహాయై నమః ఓం స్వధాయై నమః ఓం సుధాయై నమః ఓం ధన్యాయై నమః ఓం హిరణ్మయ్యై నమః ఓం లక్ష్మ్యై నమః ఓం నిత్యపుష్టాయై నమః ఓం విభావర్యై నమః (20) ఓం అదిత్యై నమః ఓం దిత్యై నమః ఓం దీప్తాయై నమః ఓం వసుధాయై నమః ఓం వసుధారిణ్యై నమః ఓం కమలాయై నమః ఓం కాంతాయై నమః ఓం కామాక్ష్యై నమః ఓం క్రోధసంభవాయై నమః ఓం అనుగ్రహపరాయై నమః (30) ఓం ఋద్ధయే నమః ఓం అనఘాయై నమః ఓం హరివల్లభాయై నమః ఓం అశోకాయై నమః ఓం అమృతాయై నమః ఓం దీప్తాయై నమః ఓం లోకశోక వినాశిన్యై నమః ఓం ధర్మనిలయాయై నమః ఓం కరుణాయై నమః ఓం లోకమాత్రే నమః (40) ఓం పద్మప్రియాయై నమః ఓం పద్మహస్తాయై నమః ఓం పద్మాక్ష్యై నమః ఓం పద్మసుందర్యై నమః ఓం పద్మోద్భవాయై నమః ఓం పద్మముఖ్యై నమః ఓం పద్మనాభప్రియాయై నమః ఓం రమాయై నమః ఓం పద్మమాలాధరాయై నమః ఓ…
Read more
 • 0

Sarvadeva Kruta Sri Lakshmi Stotram in Telugu

సర్వదేవ క్రుతా శ్రీ లక్ష్మీ స్తోత్రం Download PDF file from the bottom link. క్షమస్వ భగవత్యంబ క్షమా శీలే పరాత్పరే| శుద్ధ సత్వ స్వరూపేచ కోపాది పరి వర్జితే|| ఉపమే సర్వ సాధ్వీనాం దేవీనాం దేవ పూజితే| త్వయా వినా జగత్సర్వం మృత తుల్యంచ నిష్ఫలమ్| సర్వ సంపత్స్వరూపాత్వం సర్వేషాం సర్వ రూపిణీ| రాసేశ్వర్యధి దేవీత్వం త్వత్కలాః సర్వయోషితః|| కైలాసే పార్వతీ త్వంచ క్షీరోధే సింధు కన్యకా| స్వర్గేచ స్వర్గ లక్ష్మీ స్త్వం మర్త్య లక్ష్మీశ్చ భూతలే|| వైకుంఠేచ మహాలక్ష్మీః దేవదేవీ సరస్వతీ| గంగాచ తులసీత్వంచ సావిత్రీ బ్రహ్మ లోకతః|| కృష్ణ ప్రాణాధి దేవీత్వం గోలోకే రాధికా స్వయమ్| రాసే రాసేశ్వరీ త్వంచ బృందా బృందావనే వనే|| కృష్ణ ప్రియా త్వం భాండీరే చంద్రా చందన కాననే| విరజా చంపక వనే శత శృంగేచ సుందరీ| పద్మావతీ పద్మ వనే మాలతీ మాలతీ వనే| కుంద దంతీ కుందవనే సుశీలా కేతకీ వనే|| కదంబ మాలా త్వం దేవీ కదంబ కాననే2పిచ| రాజలక్ష్మీః రాజ గేహే గృహలక్ష్మీ ర్గృహే గృహే|| ఇత్యుక్త్వా దేవతాస్సర్వాః మునయో మనవస్తథా| రూరూదుర్న మ్రవదనాః శుష్క కంఠోష్ఠ తాలుకాః|| ఇతి లక్ష్మీ స్తవం పుణ్యం సర్వదేవైః …
Read more
 • 0

Mahalakshmi Ashtakam in Telugu

శ్రీ మహలక్ష్మి అష్టకం Download Mahalakshmi Ashtakam Telugu PDF file from the bottom link. ఇంద్ర ఉవాచ నమస్తే‌உస్తు మహామాయే శ్రీపీఠే సురపూజితే శంఖచక్ర గదాహస్తే మహాలక్ష్మి నమో‌உస్తు తే || 1 || నమస్తే గరుడారూఢే కోలాసుర భయంకరి సర్వపాపహరే దేవి మహాలక్ష్మి నమో‌உస్తు తే || 2 || సర్వఙ్ఞే సర్వవరదే సర్వ దుష్ట భయంకరి సర్వదుఃఖ హరే దేవి మహాలక్ష్మి నమో‌உస్తు తే || 3 || సిద్ధి బుద్ధి ప్రదే దేవి భుక్తి ముక్తి ప్రదాయిని మంత్ర మూర్తే సదా దేవి మహాలక్ష్మి నమో‌உస్తు తే || 4 || ఆద్యంత రహితే దేవి ఆదిశక్తి మహేశ్వరి యోగఙ్ఞే యోగ సంభూతే మహాలక్ష్మి నమో‌உస్తు తే || 5 || స్థూల సూక్ష్మ మహారౌద్రే మహాశక్తి మహోదరే మహా పాప హరే దేవి మహాలక్ష్మి నమో‌உస్తు తే || 6 || పద్మాసన స్థితే దేవి పరబ్రహ్మ స్వరూపిణి పరమేశి జగన్మాతః మహాలక్ష్మి నమో‌உస్తు తే || 7 || శ్వేతాంబరధరే దేవి నానాలంకార భూషితే జగస్థితే జగన్మాతః మహాలక్ష్మి నమో‌உస్తు తే || 8 || మహాలక్ష్మష్టకం స్తోత్రం యః పఠేద్ భక్తిమాన్ నరః సర్వ సిద్ధి మవాప్నోతి రాజ్యం ప్రాప్నోతి సర్వదా || ఏకకాలే పఠేన్నిత్యం మహాపాప వినాశనమ్ ద్వికాల్ం…
Read more
 • 2

Lakshmi Devi Ashtothara Shathanama Stotram in Telugu

శ్రీ లక్ష్మీ అష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రం Lakshmi Ashtothra Shathanama Stotram in Telugu - Download pdf from the bottom link. దేవీ ఉవాచ దేవదేవ! మహాదేవ! త్రికాలఙ్ఞ! మహేశ్వర! కరుణాకర దేవేశ! భక్తానుగ్రహకారక! || అష్టోత్తర శతం లక్ష్మ్యాః శ్రోతుమిచ్ఛామి తత్త్వతః || ఈశ్వర ఉవాచ దేవి! సాధు మహాభాగే మహాభాగ్య ప్రదాయకమ్ | సర్వైశ్వర్యకరం పుణ్యం సర్వపాప ప్రణాశనమ్ || సర్వదారిద్ర్య శమనం శ్రవణాద్భుక్తి ముక్తిదమ్ | రాజవశ్యకరం దివ్యం గుహ్యాద్-గుహ్యతరం పరమ్ || దుర్లభం సర్వదేవానాం చతుష్షష్టి కళాస్పదమ్ | పద్మాదీనాం వరాంతానాం నిధీనాం నిత్యదాయకమ్ || సమస్త దేవ సంసేవ్యమ్ అణిమాద్యష్ట సిద్ధిదమ్ | కిమత్ర బహునోక్తేన దేవీ ప్రత్యక్షదాయకమ్ || తవ ప్రీత్యాద్య వక్ష్యామి సమాహితమనాశ్శృణు | అష్టోత్తర శతస్యాస్య మహాలక్ష్మిస్తు దేవతా || క్లీం బీజ పదమిత్యుక్తం శక్తిస్తు భువనేశ్వరీ | అంగన్యాసః కరన్యాసః స ఇత్యాది ప్రకీర్తితః || ధ్యానమ్ వందే పద్మకరాం ప్రసన్నవదనాం సౌభాగ్యదాం భాగ్యదాం హస్తాభ్యామభయప్రదాం మణిగణైః నానావిధైః భూషితామ్ | భక్తాభీష్ట ఫలప్రదాం హరిహర బ్రహ్మాధిభిస్సేవితాం పార్శ్వే పంకజ శంఖప…
Read more
 • 0

Kanakadhara Stotram Telugu – ఆది శంకరాచార్య విరచిత కనకధార స్తోత్రం

ఆది శంకరాచార్య విరచిత కనకధార స్తోత్రం Download Kanakadhara stotram Telugu pdf file from the bottom link. వందే వందారు మందారమిందిరానంద కందలం అమందానంద సందోహ బంధురం సింధురాననమ్ అంగం హరేః పులకభూషణమాశ్రయంతీ భృంగాంగనేవ ముకుళాభరణం తమాలమ్ | అంగీకృతాఖిల విభూతిరపాంగలీలా మాంగల్యదాస్తు మమ మంగళదేవతాయాః || 1 || ముగ్ధా ముహుర్విదధతీ వదనే మురారేః ప్రేమత్రపాప్రణిహితాని గతాగతాని | మాలాదృశోర్మధుకరీవ మహోత్పలే యా సా మే శ్రియం దిశతు సాగర సంభవా యాః || 2 || ఆమీలితాక్షమధిగ్యమ ముదా ముకుందమ్ ఆనందకందమనిమేషమనంగ తంత్రమ్ | ఆకేకరస్థితకనీనికపక్ష్మనేత్రం భూత్యై భవన్మమ భుజంగ శయాంగనా యాః || 3 || బాహ్వంతరే మధుజితః శ్రితకౌస్తుభే యా హారావళీవ హరినీలమయీ విభాతి | కామప్రదా భగవతో‌உపి కటాక్షమాలా కళ్యాణమావహతు మే కమలాలయా యాః || 4 || కాలాంబుదాళి లలితోరసి కైటభారేః ధారాధరే స్ఫురతి యా తటిదంగనేవ | మాతుస్సమస్తజగతాం మహనీయమూర్తిః భద్రాణి మే దిశతు భార్గవనందనా యాః || 5 || ప్రాప్తం పదం ప్రథమతః ఖలు యత్ప్రభావాత్ మాంగల్యభాజి మధుమాథిని మన్మథేన | మయ్యాపతేత్తదిహ మంథరమీక్షణార్థం మందాలసం చ మకరాలయ కన్యకా …
Read more
 • 0

Ashta Laxmi Stotram in Telugu

Ashta Laxmi Stotram Lyrics in Telugu Download PDF file from the bottom link. ఆదిలక్ష్మి సుమనస వందిత సుందరి మాధవి, చంద్ర సహొదరి హేమమయే మునిగణ వందిత మోక్షప్రదాయని, మంజుల భాషిణి వేదనుతే | పంకజవాసిని దేవ సుపూజిత, సద్గుణ వర్షిణి శాంతియుతే జయ జయహే మధుసూదన కామిని, ఆదిలక్ష్మి పరిపాలయ మామ్ || 1 || ధాన్యలక్ష్మి అయికలి కల్మష నాశిని కామిని, వైదిక రూపిణి వేదమయే క్షీర సముద్భవ మంగళ రూపిణి, మంత్రనివాసిని మంత్రనుతే | మంగళదాయిని అంబుజవాసిని, దేవగణాశ్రిత పాదయుతే జయ జయహే మధుసూదన కామిని, ధాన్యలక్ష్మి పరిపాలయ మామ్ || 2 || ధైర్యలక్ష్మి జయవరవర్షిణి వైష్ణవి భార్గవి, మంత్ర స్వరూపిణి మంత్రమయే సురగణ పూజిత శీఘ్ర ఫలప్రద, ఙ్ఞాన వికాసిని శాస్త్రనుతే | భవభయహారిణి పాపవిమోచని, సాధు జనాశ్రిత పాదయుతే జయ జయహే మధు సూధన కామిని, ధైర్యలక్ష్మీ పరిపాలయ మామ్ || 3 || గజలక్ష్మి జయ జయ దుర్గతి నాశిని కామిని, సర్వఫలప్రద శాస్త్రమయే రధగజ తురగపదాతి సమావృత, పరిజన మండిత లోకనుతే | హరిహర బ్రహ్మ సుపూజిత సేవిత, తాప నివారిణి పాదయుతే జయ జయహే మధుసూదన కామిని, గజలక్ష్మీ రూపేణ పాలయ మామ్ || 4 || సంతానలక్ష్మి అ…
Read more
 • 0

Surya Kavacham in Telugu – సూర్య కవచం

సూర్య కవచం శ్రీభైరవ ఉవాచ యో దేవదేవో భగవాన్ భాస్కరో మహసాం నిధిః | గయత్రీనాయకో భాస్వాన్ సవితేతి ప్రగీయతే || 1 || తస్యాహం కవచం దివ్యం వజ్రపంజరకాభిధమ్ | సర్వమంత్రమయం గుహ్యం మూలవిద్యారహస్యకమ్ || 2 || సర్వపాపాపహం దేవి దుఃఖదారిద్ర్యనాశనమ్ | మహాకుష్ఠహరం పుణ్యం సర్వరోగనివర్హణమ్ || 3 || సర్వశత్రుసమూహఘ్నం సమ్గ్రామే విజయప్రదమ్ | సర్వతేజోమయం సర్వదేవదానవపూజితమ్ || 4 || రణే రాజభయే ఘోరే సర్వోపద్రవనాశనమ్ | మాతృకావేష్టితం వర్మ భైరవానననిర్గతమ్ || 5 || గ్రహపీడాహరం దేవి సర్వసంకటనాశనమ్ | ధారణాదస్య దేవేశి బ్రహ్మా లోకపితామహః || 6 || విష్ణుర్నారాయణో దేవి రణే దైత్యాంజిష్యతి | శంకరః సర్వలోకేశో వాసవో‌உపి దివస్పతిః || 7 || ఓషధీశః శశీ దేవి శివో‌உహం భైరవేశ్వరః | మంత్రాత్మకం పరం వర్మ సవితుః సారముత్తమమ్ || 8 || యో ధారయేద్ భుజే మూర్ధ్ని రవివారే మహేశ్వరి | స రాజవల్లభో లోకే తేజస్వీ వైరిమర్దనః || 9 || బహునోక్తేన కిం దేవి కవచస్యాస్య ధారణాత్ | ఇహ లక్ష్మీధనారోగ్య-వృద్ధిర్భవతి నాన్యథా || 10 || పరత్ర పరమా ముక్తిర్దేవానామపి దుర్లభా | కవచస్యాస్య దేవేశి మూలవిద్యామయస్య చ || 11 |…
Read more
 • 0

Aditya Kavacham in Telugu – ఆదిత్య కవచం

ఆదిత్య కవచం Download Aditya Kavacham PDF file from the bottom link. ధ్యానం ఉదయాచల మాగత్య వేదరూప మనామయం తుష్టావ పరయా భక్త వాలఖిల్యాదిభిర్వృతమ్ | దేవాసురైః సదావంద్యం గ్రహైశ్చపరివేష్టితం ధ్యాయన్ స్తవన్ పఠన్ నామ యః సూర్య కవచం సదా || కవచం ఘృణిః పాతు శిరోదేశం, సూర్యః ఫాలం చ పాతు మే ఆదిత్యో లోచనే పాతు శ్రుతీ పాతః ప్రభాకరః ఘ్రూణం పాతు సదా భానుః అర్క పాతు తథా జిహ్వం పాతు జగన్నాధః కంఠం పాతు విభావసు స్కంధౌ గ్రహపతిః పాతు, భుజౌ పాతు ప్రభాకరః అహస్కరః పాతు హస్తౌ హృదయం పాతు భానుమాన్ మధ్యం చ పాతు సప్తాశ్వో, నాభిం పాతు నభోమణిః ద్వాదశాత్మా కటిం పాతు సవితా పాతు సక్థినీ ఊరూ పాతు సురశ్రేష్టో, జానునీ పాతు భాస్కరః జంఘే పాతు చ మార్తాండో గుల్ఫౌ పాతు త్విషాంపతిః పాదౌ బ్రద్నః సదా పాతు, మిత్రో పి సకలం వపుః వేదత్రయాత్మక స్వామిన్ నారాయణ జగత్పతే ఆయతయామం తం కంచి ద్వేద రూపః ప్రభాకరః స్తోత్రేణానేన సంతుష్టో వాలఖిల్యాదిభి ర్వృతః సాక్షాత్ వేదమయో దేవో రధారూఢః సమాగతః తం దృష్ట్యా సహసొత్థాయ దండవత్ప్రణమన్ భువి కృతాంజలి పుటో భూత్వా సూర్యా స్యాగ్రే స్తువత్తదా వేదమూర్తిః మహాభాగో ఙ్ఞానదృష్టి…
Read more
 • 0

Aditya Hrudayam in Telugu – ఆదిత్య హ్రుదయం స్తోత్రం

ఆదిత్య హ్రుదయం స్తోత్రం  Download Aditya Hrudayam PDF file from the bottom link. ధ్యానమ్ నమస్సవిత్రే జగదేక చక్షుసే జగత్ప్రసూతి స్థితి నాశహేతవే త్రయీమయాయ త్రిగుణాత్మ ధారిణే విరించి నారాయణ శంకరాత్మనే తతో యుద్ధ పరిశ్రాంతం సమరే చింతయా స్థితమ్ | రావణం చాగ్రతో దృష్ట్వా యుద్ధాయ సముపస్థితమ్ || 1 || దైవతైశ్చ సమాగమ్య ద్రష్టుమభ్యాగతో రణమ్ | ఉపగమ్యా బ్రవీద్రామమ్ అగస్త్యో భగవాన్ ఋషిః || 2 || రామ రామ మహాబాహో శృణు గుహ్యం సనాతనమ్ | యేన సర్వానరీన్ వత్స సమరే విజయిష్యసి || 3 || ఆదిత్య హృదయం పుణ్యం సర్వశత్రు వినాశనమ్ | జయావహం జపేన్నిత్యమ్ అక్షయ్యం పరమం శివమ్ || 4 || సర్వమంగళ మాంగళ్యం సర్వ పాప ప్రణాశనమ్ | చింతాశోక ప్రశమనమ్ ఆయుర్వర్ధన ముత్తమమ్ || 5 || రశ్మిమంతం సముద్యంతం దేవాసుర నమస్కృతమ్ | పూజయస్వ వివస్వంతం భాస్కరం భువనేశ్వరమ్ || 6 || సర్వదేవాత్మకో హ్యేష తేజస్వీ రశ్మిభావనః | ఏష దేవాసుర గణాన్ లోకాన్ పాతి గభస్తిభిః || 7 || ఏష బ్రహ్మా చ విష్ణుశ్చ శివః స్కందః ప్రజాపతిః | మహేంద్రో ధనదః కాలో యమః సోమో హ్యపాం పతిః || 8 || పితరో వసవః సాధ్యా హ్యశ్వినౌ మరుతో మనుః |…
Read more
 • 0

Surya Ashtakam in Telugu

Surya Ashtakam Lyrics in Telugu, download Suryashtakam PDF file from the bottom link. సూర్యాష్టకం ఆదిదేవ నమస్తుభ్యం ప్రసీద మభాస్కర దివాకర నమస్తుభ్యం ప్రభాకర నమోస్తుతే సప్తాశ్వ రధ మారూఢం ప్రచండం కశ్యపాత్మజం శ్వేత పద్మధరం దేవం తం సూర్యం ప్రణమామ్యహం లోహితం రధమారూఢం సర్వ లోక పితామహం మహాపాప హరం దేవం తం సూర్యం ప్రణమామ్యహం త్రైగుణ్యం చ మహాశూరం బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరం మహా పాప హరం దేవం తం సూర్యం ప్రణమామ్యహం బృంహితం తేజసాం పుంజం వాయు మాకాశ మేవచ ప్రభుంచ సర్వ లోకానాం తం సూర్యం ప్రణమామ్యహం బంధూక పుష్ప సంకాశం హార కుండల భూషితం ఏక చక్రధరం దేవం తం సూర్యం ప్రణమామ్యహం విశ్వేశం విశ్వ కర్తారం మహా తేజః ప్రదీపనం మహా పాప హరం దేవం తం సూర్యం ప్రణమామ్యహం తం సూర్యం జగతాం నాధం జ్నాన విజ్నాన మోక్షదం మహా పాప హరం దేవం తం సూర్యం ప్రణమామ్యహం సూర్యాష్టకం పఠేన్నిత్యం గ్రహపీడా ప్రణాశనం అపుత్రో లభతే పుత్రం దరిద్రో ధనవాన్ భవేత్ ఆమిషం మధుపానం చ యః కరోతి రవేర్ధినే సప్త జన్మ భవేద్రోగీ జన్మ కర్మ దరిద్రతా స్త్రీ తైల మధు మాంసాని హస్త్యజేత్తు రవేర్ధినే న వ్యాధి శోక దారిద్ర్యం సూర్య…
Read more
 • 0