Kanakadhara Stotram Telugu – ఆది శంకరాచార్య విరచిత కనకధార స్తోత్రం

ఆది శంకరాచార్య విరచిత కనకధార స్తోత్రం Download Kanakadhara stotram Telugu pdf file from the bottom link. వందే వందారు మందారమిందిరానంద కందలం అమందానంద సందోహ బంధురం సింధురాననమ్ అంగం హరేః పులకభూషణమాశ్రయంతీ భృంగాంగనేవ ముకుళాభరణం తమాలమ్ | అంగీకృతాఖిల విభూతిరపాంగలీలా మాంగల్యదాస్తు మమ మంగళదేవతాయాః || 1 || ముగ్ధా ముహుర్విదధతీ వదనే మురారేః ప్రేమత్రపాప్రణిహితాని గతాగతాని | మాలాదృశోర్మధుకరీవ మహోత్పలే యా సా మే శ్రియం దిశతు సాగర సంభవా యాః || 2 || ఆమీలితాక్షమధిగ్యమ ముదా ముకుందమ్ ఆనందకందమనిమేషమనంగ తంత్రమ్ | ఆకేకరస్థితకనీనికపక్ష్మనేత్రం భూత్యై భవన్మమ భుజంగ శయాంగనా యాః || 3 || బాహ్వంతరే మధుజితః శ్రితకౌస్తుభే యా హారావళీవ హరినీలమయీ విభాతి | కామప్రదా భగవతో‌உపి కటాక్షమాలా కళ్యాణమావహతు మే కమలాలయా యాః || 4 || కాలాంబుదాళి లలితోరసి కైటభారేః ధారాధరే స్ఫురతి యా తటిదంగనేవ | మాతుస్సమస్తజగతాం మహనీయమూర్తిః భద్రాణి మే దిశతు భార్గవనందనా యాః || 5 || ప్రాప్తం పదం ప్రథమతః ఖలు యత్ప్రభావాత్ మాంగల్యభాజి మధుమాథిని మన్మథేన | మయ్యాపతేత్తదిహ మంథరమీక్షణార్థం మందాలసం చ మకరాలయ కన్యకా …
Read more
 • 0

Ashta Laxmi Stotram in Telugu

Ashta Laxmi Stotram Lyrics in Telugu Download PDF file from the bottom link. ఆదిలక్ష్మి సుమనస వందిత సుందరి మాధవి, చంద్ర సహొదరి హేమమయే మునిగణ వందిత మోక్షప్రదాయని, మంజుల భాషిణి వేదనుతే | పంకజవాసిని దేవ సుపూజిత, సద్గుణ వర్షిణి శాంతియుతే జయ జయహే మధుసూదన కామిని, ఆదిలక్ష్మి పరిపాలయ మామ్ || 1 || ధాన్యలక్ష్మి అయికలి కల్మష నాశిని కామిని, వైదిక రూపిణి వేదమయే క్షీర సముద్భవ మంగళ రూపిణి, మంత్రనివాసిని మంత్రనుతే | మంగళదాయిని అంబుజవాసిని, దేవగణాశ్రిత పాదయుతే జయ జయహే మధుసూదన కామిని, ధాన్యలక్ష్మి పరిపాలయ మామ్ || 2 || ధైర్యలక్ష్మి జయవరవర్షిణి వైష్ణవి భార్గవి, మంత్ర స్వరూపిణి మంత్రమయే సురగణ పూజిత శీఘ్ర ఫలప్రద, ఙ్ఞాన వికాసిని శాస్త్రనుతే | భవభయహారిణి పాపవిమోచని, సాధు జనాశ్రిత పాదయుతే జయ జయహే మధు సూధన కామిని, ధైర్యలక్ష్మీ పరిపాలయ మామ్ || 3 || గజలక్ష్మి జయ జయ దుర్గతి నాశిని కామిని, సర్వఫలప్రద శాస్త్రమయే రధగజ తురగపదాతి సమావృత, పరిజన మండిత లోకనుతే | హరిహర బ్రహ్మ సుపూజిత సేవిత, తాప నివారిణి పాదయుతే జయ జయహే మధుసూదన కామిని, గజలక్ష్మీ రూపేణ పాలయ మామ్ || 4 || సంతానలక్ష్మి అ…
Read more
 • 0

Vinayaka Chavithi Vratha Kalpam in Telugu – వినాయక చవితి కథ & పూజా విధానం

ఏ కార్యక్రమం ప్రారంభించినా తొలి పూజ వినాయకునికే. గణనాధుని అనుగ్రహాం పొందితే అన్ని కార్యాల్లోనూ విజయం సిద్దిస్తుంది. సాక్షాత్తు విధాత సైతం సృష్టి ప్రారంభానికి ముందు గణపతిని పూజించినట్టు 'ఋగ్వేదం' చెబుతోంది. అలాంటి వినాయకుడి పుట్టిన రోజైన 'భాద్రపద శుద్ధ చవితి' రోజునే 'వినాయక చవితి' పండుగను జరుపుకుంటారు. వినాయక వ్రతం పూజకు కావాల్సిన సామాగ్రి పసుపు, కుంకుమ, గంధం, అగరవత్తులు, కర్పూరం, తమలపాకులు, పూలు, అరటిపండ్లు, కొబ్బరికాయలు, బెల్లం, కుందులు, నెయ్యి, నూనె, వత్తలు, గరిక, పత్రి, ఉద్దరిణ, నైవేద్యాలు. వ్రత విధానం ఒక పీటపై బియ్యం పోసి, తమలపాకు చివర తూర్పు వైపు ఉండునట్లు పెట్టి, దానిపై పసుపుతో గణపతిని చేసి ఉంచవలెను. మొదట ఈ శ్లోకంతో మొదలు పెట్టవలెను. ఓం దేవీంవాచ మజనయంత దేవాస్తాం విశ్వరూపా: పశవో వదంతి సానో మంద్రేష మూర్జం దుహానాధే నుర్వాగాస్మానుప సుష్టుతైత్తు అయం ముహూర్తస్సుముహూర్తోస్తు శ్లోకం:  య శ్శివో నామరూపాభ్యాం యా దేవీ సర్వ మంగళా తయో స్సంస్మరణా త్సుంసాం సర్వతో జయమంగళం ఇప్పుడు పీటపై వినాయక ప్రతిమను ఉంచి, పువ్వులు, పండ్లతో అలంకరించవలెను. ఆ తర్వాత, రాగి పాత్రను…
Read more
 • 0

Morning Mantras – Brahma Muhurta Prayers & Slokas with Meaning

Morning Mantras - Slokas to Recite Early Morning Lord Sri Ganesha Sloka  वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ । निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा ।। వక్రతుండ మహాకాయ కోటి సూర్య సమప్రభా | అవిఘ్నం కురుమే దేవా _ సర్వ కార్యేషు సర్వదా || Vakra-Tunndda Maha-Kaaya Suurya-Kotti Samaprabha | Nirvighnam Kuru Me Deva Sarva-Kaaryessu Sarvadaa || வக்ரதும்ட மஹாகாய கோடி ஸூர்ய ஸமப்ரபா நிர்விக்நம் குருமே தேவ ஸர்வகார்யேஷு ஸர்வதா ವಕ್ರತುಂಡ ಮಹಾಕಾಯ ಕೋಟಿಸೂರ್ಯ ಸಮಪ್ರಭ ನಿರ್ವಿಘ್ನಂ ಕುರು ಮೇ ದೇವ ಸರ್ವಕಾರ್ಯೇಷು ಸರ್ವದಾ || Meaning: O Sri Ganesh, the destroyer of evildoers, the powerful one, who has the radiance of a thousand suns. Let all my actions be accomplished without any obstacles. Recite the following sloka by cupping the palms and concentrating on them. This is a Morning Prayer called “karadarshana”. One begins the day with this prayer. ‘kara” means the palm of the hand and it stands for the five karmendriyas, or the organs of action. While looking at the pal…
Read more
 • 0

Surya Kavacham in Telugu – సూర్య కవచం

సూర్య కవచం శ్రీభైరవ ఉవాచ యో దేవదేవో భగవాన్ భాస్కరో మహసాం నిధిః | గయత్రీనాయకో భాస్వాన్ సవితేతి ప్రగీయతే || 1 || తస్యాహం కవచం దివ్యం వజ్రపంజరకాభిధమ్ | సర్వమంత్రమయం గుహ్యం మూలవిద్యారహస్యకమ్ || 2 || సర్వపాపాపహం దేవి దుఃఖదారిద్ర్యనాశనమ్ | మహాకుష్ఠహరం పుణ్యం సర్వరోగనివర్హణమ్ || 3 || సర్వశత్రుసమూహఘ్నం సమ్గ్రామే విజయప్రదమ్ | సర్వతేజోమయం సర్వదేవదానవపూజితమ్ || 4 || రణే రాజభయే ఘోరే సర్వోపద్రవనాశనమ్ | మాతృకావేష్టితం వర్మ భైరవానననిర్గతమ్ || 5 || గ్రహపీడాహరం దేవి సర్వసంకటనాశనమ్ | ధారణాదస్య దేవేశి బ్రహ్మా లోకపితామహః || 6 || విష్ణుర్నారాయణో దేవి రణే దైత్యాంజిష్యతి | శంకరః సర్వలోకేశో వాసవో‌உపి దివస్పతిః || 7 || ఓషధీశః శశీ దేవి శివో‌உహం భైరవేశ్వరః | మంత్రాత్మకం పరం వర్మ సవితుః సారముత్తమమ్ || 8 || యో ధారయేద్ భుజే మూర్ధ్ని రవివారే మహేశ్వరి | స రాజవల్లభో లోకే తేజస్వీ వైరిమర్దనః || 9 || బహునోక్తేన కిం దేవి కవచస్యాస్య ధారణాత్ | ఇహ లక్ష్మీధనారోగ్య-వృద్ధిర్భవతి నాన్యథా || 10 || పరత్ర పరమా ముక్తిర్దేవానామపి దుర్లభా | కవచస్యాస్య దేవేశి మూలవిద్యామయస్య చ || 11 |…
Read more
 • 0

Aditya Kavacham in Telugu – ఆదిత్య కవచం

ఆదిత్య కవచం Download Aditya Kavacham PDF file from the bottom link. ధ్యానం ఉదయాచల మాగత్య వేదరూప మనామయం తుష్టావ పరయా భక్త వాలఖిల్యాదిభిర్వృతమ్ | దేవాసురైః సదావంద్యం గ్రహైశ్చపరివేష్టితం ధ్యాయన్ స్తవన్ పఠన్ నామ యః సూర్య కవచం సదా || కవచం ఘృణిః పాతు శిరోదేశం, సూర్యః ఫాలం చ పాతు మే ఆదిత్యో లోచనే పాతు శ్రుతీ పాతః ప్రభాకరః ఘ్రూణం పాతు సదా భానుః అర్క పాతు తథా జిహ్వం పాతు జగన్నాధః కంఠం పాతు విభావసు స్కంధౌ గ్రహపతిః పాతు, భుజౌ పాతు ప్రభాకరః అహస్కరః పాతు హస్తౌ హృదయం పాతు భానుమాన్ మధ్యం చ పాతు సప్తాశ్వో, నాభిం పాతు నభోమణిః ద్వాదశాత్మా కటిం పాతు సవితా పాతు సక్థినీ ఊరూ పాతు సురశ్రేష్టో, జానునీ పాతు భాస్కరః జంఘే పాతు చ మార్తాండో గుల్ఫౌ పాతు త్విషాంపతిః పాదౌ బ్రద్నః సదా పాతు, మిత్రో పి సకలం వపుః వేదత్రయాత్మక స్వామిన్ నారాయణ జగత్పతే ఆయతయామం తం కంచి ద్వేద రూపః ప్రభాకరః స్తోత్రేణానేన సంతుష్టో వాలఖిల్యాదిభి ర్వృతః సాక్షాత్ వేదమయో దేవో రధారూఢః సమాగతః తం దృష్ట్యా సహసొత్థాయ దండవత్ప్రణమన్ భువి కృతాంజలి పుటో భూత్వా సూర్యా స్యాగ్రే స్తువత్తదా వేదమూర్తిః మహాభాగో ఙ్ఞానదృష్టి…
Read more
 • 0

Aditya Hrudayam in Telugu – ఆదిత్య హ్రుదయం స్తోత్రం

ఆదిత్య హ్రుదయం స్తోత్రం  Download Aditya Hrudayam PDF file from the bottom link. ధ్యానమ్ నమస్సవిత్రే జగదేక చక్షుసే జగత్ప్రసూతి స్థితి నాశహేతవే త్రయీమయాయ త్రిగుణాత్మ ధారిణే విరించి నారాయణ శంకరాత్మనే తతో యుద్ధ పరిశ్రాంతం సమరే చింతయా స్థితమ్ | రావణం చాగ్రతో దృష్ట్వా యుద్ధాయ సముపస్థితమ్ || 1 || దైవతైశ్చ సమాగమ్య ద్రష్టుమభ్యాగతో రణమ్ | ఉపగమ్యా బ్రవీద్రామమ్ అగస్త్యో భగవాన్ ఋషిః || 2 || రామ రామ మహాబాహో శృణు గుహ్యం సనాతనమ్ | యేన సర్వానరీన్ వత్స సమరే విజయిష్యసి || 3 || ఆదిత్య హృదయం పుణ్యం సర్వశత్రు వినాశనమ్ | జయావహం జపేన్నిత్యమ్ అక్షయ్యం పరమం శివమ్ || 4 || సర్వమంగళ మాంగళ్యం సర్వ పాప ప్రణాశనమ్ | చింతాశోక ప్రశమనమ్ ఆయుర్వర్ధన ముత్తమమ్ || 5 || రశ్మిమంతం సముద్యంతం దేవాసుర నమస్కృతమ్ | పూజయస్వ వివస్వంతం భాస్కరం భువనేశ్వరమ్ || 6 || సర్వదేవాత్మకో హ్యేష తేజస్వీ రశ్మిభావనః | ఏష దేవాసుర గణాన్ లోకాన్ పాతి గభస్తిభిః || 7 || ఏష బ్రహ్మా చ విష్ణుశ్చ శివః స్కందః ప్రజాపతిః | మహేంద్రో ధనదః కాలో యమః సోమో హ్యపాం పతిః || 8 || పితరో వసవః సాధ్యా హ్యశ్వినౌ మరుతో మనుః |…
Read more
 • 0

Surya Ashtakam in Telugu

Surya Ashtakam Lyrics in Telugu, download Suryashtakam PDF file from the bottom link. సూర్యాష్టకం ఆదిదేవ నమస్తుభ్యం ప్రసీద మభాస్కర దివాకర నమస్తుభ్యం ప్రభాకర నమోస్తుతే సప్తాశ్వ రధ మారూఢం ప్రచండం కశ్యపాత్మజం శ్వేత పద్మధరం దేవం తం సూర్యం ప్రణమామ్యహం లోహితం రధమారూఢం సర్వ లోక పితామహం మహాపాప హరం దేవం తం సూర్యం ప్రణమామ్యహం త్రైగుణ్యం చ మహాశూరం బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరం మహా పాప హరం దేవం తం సూర్యం ప్రణమామ్యహం బృంహితం తేజసాం పుంజం వాయు మాకాశ మేవచ ప్రభుంచ సర్వ లోకానాం తం సూర్యం ప్రణమామ్యహం బంధూక పుష్ప సంకాశం హార కుండల భూషితం ఏక చక్రధరం దేవం తం సూర్యం ప్రణమామ్యహం విశ్వేశం విశ్వ కర్తారం మహా తేజః ప్రదీపనం మహా పాప హరం దేవం తం సూర్యం ప్రణమామ్యహం తం సూర్యం జగతాం నాధం జ్నాన విజ్నాన మోక్షదం మహా పాప హరం దేవం తం సూర్యం ప్రణమామ్యహం సూర్యాష్టకం పఠేన్నిత్యం గ్రహపీడా ప్రణాశనం అపుత్రో లభతే పుత్రం దరిద్రో ధనవాన్ భవేత్ ఆమిషం మధుపానం చ యః కరోతి రవేర్ధినే సప్త జన్మ భవేద్రోగీ జన్మ కర్మ దరిద్రతా స్త్రీ తైల మధు మాంసాని హస్త్యజేత్తు రవేర్ధినే న వ్యాధి శోక దారిద్ర్యం సూర్య…
Read more
 • 0

Hanuman Ashtothra Shatha Namavali in Telugu

Hanuman Ashtothara Shathanamavali in Telugu ఓం శ్రీ ఆంజనేయాయ నమః ఓం మహావీరాయ నమః ఓం హనుమతే నమః ఓం సీతాదేవి ముద్రాప్రదాయకాయ నమః ఓం మారుతాత్మజాయ నమః ఓం తత్త్వఙ్ఞానప్రదాయ నమః ఓం అశొకవనికాచ్చేత్రే నమః ఓం సర్వబంధ విమోక్త్రే నమః ఓం రక్షోవిధ్వంసకారకాయనమః ఓం పరవిద్వప నమః ఓం పరశౌర్య వినాశనాయ నమః ఓం పరమంత్ర నిరాకర్త్రే నమః ఓం పరమంత్ర ప్రభేవకాయ నమః ఓం సర్వగ్రహ వినాశినే నమః ఓం భీమసేన సహాయకృతే నమః ఓం సర్వదుఃఖ హరాయ నమః ఓం సర్వలోక చారిణే నమః ఓం మనోజవాయ నమః ఓం పారిజాత ధృమమూలస్ధాయ నమః ఓం సర్వమంత్ర స్వరూపవతే నమః ఓం సర్వయంత్రాత్మకాయ నమః ఓం సర్వతంత్ర స్వరూపిణే నమః ఓం కపీశ్వరాయ నమః ఓం మహాకాయాయ నమః ఓం సర్వరోగహరాయ నమః ఓం ప్రభవే నమః ఓం బలసిద్ధికరాయ నమః ఓం సర్వ విద్యాసంపత్ర్ప వాయకాయ నమః ఓం కపిసేనా నాయకాయ నమః ఓం భవిష్యచ్చతు రాననాయ నమః ఓం కూమార బ్రహ్మచారిణే నమః ఓం రత్నకుండల దీప్తిమతే నమః ఓం చంచల ద్వాల సన్నద్ధలంబమాన శిఖోజ్వలాయ నమః ఓం గంధ్ర్వ విద్యాతత్వఙ్ఞాయ నమః ఓం మహాబలపరాక్రమాయ నమః ఓం కారాగృహ విమోక్త్రే నమః ఓం శృంఖల బంధ విమోచకాయ నమః ఓం సాగరోత్తారకాయ నమః ఓం ప్రాఙ్ఞాయ…
Read more
 • 0

Hanuman Chalisa English

Hanuman Chalisa in English Hanuman Chalisa Lyrics in English PDF File. Doha Shri Guru Charan Sarooja-raj Nija manu Mukura Sudhaari Baranau Rahubhara Bimala Yasha Jo Dayaka Phala Chari Budhee-Heen Thanu Jannikay Sumirow Pavana Kumara Bala-Budhee Vidya Dehoo Mohee Harahu Kalesha Vikaara Chopai Jai Hanuman gyan gun sagar Jai Kapis tihun lok ujagar Ram doot atulit bal dhama Anjaani-putra Pavan sut nama Mahabir Bikram Bajrangi Kumati nivar sumati Ke sangi Kanchan varan viraj subesa Kanan Kundal Kunchit Kesha Hath Vajra Aur Dhuvaje Viraje Kaandhe moonj janehu sajai Sankar suvan kesri Nandan Tej prataap maha jag vandan Vidyavaan guni ati chatur Ram kaj karibe ko aatur Prabu charitra sunibe-ko rasiya Ram Lakhan Sita man Basiya Sukshma roop dhari Siyahi dikhava Vikat roop dhari lank jarava Bhima roop dhari asur sanghare Ramachandra ke kaj sanvare Laye Sanjivan Lakhan Jiyaye Shri Raghuvir Harashi ur laye Raghupati Kinhi bahut ba…
Read more
 • 0

Hanuman Chalisa Telugu

Hanuman Chalisa in Telugu Hanuman Chalisa Lyrics in Telugu. దోహా- శ్రీగురు చరన సరోజ రజ నిజ మను ముకుర సుధార బరణౌం రఘువర విమల యశ  జో దాయకు ఫలచార || బుద్ధిహీన తను జానికే సుమిరౌం పవనకుమార బల బుద్ధి విద్యా దేహు మోహిఁ హరహు కలేస వికార || చౌపాయీ- జయ హనుమాన జ్ఞాన గుణ సాగర | జయ కపీశ తిహుం లోక ఉజాగర || ౧ || రామ దూత అతులిత బల ధామా | అంజనిపుత్ర పవనసుత నామా || ౨ || మహావీర విక్రమ బజరంగీ | కుమతి నివార సుమతి కే సంగీ || ౩ || కంచన బరన విరాజ సువేసా | కానన కుండల కుంచిత కేశా || ౪ || హాథ వజ్ర ఔ ధ్వజా విరాజై | కాంధే మూంజ జనేఊ సాజై || ౫ || సంకర సువన కేసరీనందన | తేజ ప్రతాప మహా జగ వందన || ౬ || విద్యావాన గుణీ అతిచాతుర | రామ కాజ కరిబే కో ఆతుర || ౭ || ప్రభు చరిత్ర సునిబే కో రసియా | రామ లఖన సీతా మన బసియా || ౮ || సూక్ష్మ రూప ధరి సియహిఁ దిఖావా | వికట రూప ధరి లంక జరావా || ౯ || భీమ రూప ధరి అసుర సంహారే | రామచంద్ర కే కాజ సంవారే || ౧౦ || లాయ సజీవన లఖన జియాయే | శ్రీరఘువీర హరషి ఉర లాయే || ౧౧ || రఘుపతి కీన్హీ బహుత బడాయీ | తుమ మమ ప్రియ భరత సమ భాయీ || ౧౨ || స…
Read more
 • 0

Hanuman Chalisa Tamil

Hanuman Chalisa in Tamil Hanuman Chalisa in Tamil PDF File. தோஹா ஶ்ரீ குரு சரண ஸரோஜ ரஜ னிஜமன முகுர ஸுதாரி | வரணௌ ரகுவர விமலயஶ ஜோ தாயக பலசாரி || புத்திஹீன தனுஜானிகை ஸுமிரௌ பவன குமார | பல புத்தி வித்யா தேஹு மோஹி ஹரஹு கலேஶ விகார் || த்யானம் கோஷ்பதீக்றுத வாராஶிம் மஶகீக்றுத ராக்ஷஸம் | ராமாயண மஹாமாலா ரத்னம் வம்தே அனிலாத்மஜம் || யத்ர யத்ர ரகுனாத கீர்தனம் தத்ர தத்ர க்றுதமஸ்தகாம்ஜலிம் | பாஷ்பவாரி பரிபூர்ண லோசனம் மாருதிம் னமத ராக்ஷஸாம்தகம் || சௌபாஈ ஜய ஹனுமான ஜ்ஞான குண ஸாகர | ஜய கபீஶ திஹு லோக உஜாகர || 1 || ராமதூத அதுலித பலதாமா | அம்ஜனி புத்ர பவனஸுத னாமா || 2 || மஹாவீர விக்ரம பஜரங்கீ | குமதி னிவார ஸுமதி கே ஸங்கீ ||3 || கம்சன வரண விராஜ ஸுவேஶா | கானன கும்டல கும்சித கேஶா || 4 || ஹாதவஜ்ர ஔ த்வஜா விராஜை | காம்தே மூம்ஜ ஜனேவூ ஸாஜை || 5|| ஶம்கர ஸுவன கேஸரீ னன்தன | தேஜ ப்ரதாப மஹாஜக வன்தன || 6 || வித்யாவான குணீ அதி சாதுர | ராம காஜ கரிவே கோ ஆதுர || 7 || ப்ரபு சரித்ர ஸுனிவே கோ ரஸியா | ராமலகன ஸீதா மன பஸியா || 8|| ஸூக்ஷ்ம ரூபதரி ஸியஹி திகாவா | விகட ரூபத…
Read more
 • 0

Hanuman Chalisa Kannada

Hanuman Chalisa in Kannada Hanuman Chalisa Kannada PDF. ದೋಹಾ ಶ್ರೀ ಗುರು ಚರಣ ಸರೋಜ ರಜ ನಿಜಮನ ಮುಕುರ ಸುಧಾರಿ | ವರಣೌ ರಘುವರ ವಿಮಲಯಶ ಜೋ ದಾಯಕ ಫಲಚಾರಿ || ಬುದ್ಧಿಹೀನ ತನುಜಾನಿಕೈ ಸುಮಿರೌ ಪವನ ಕುಮಾರ | ಬಲ ಬುದ್ಧಿ ವಿದ್ಯಾ ದೇಹು ಮೋಹಿ ಹರಹು ಕಲೇಶ ವಿಕಾರ್ || ಧ್ಯಾನಮ್ ಗೋಷ್ಪದೀಕೃತ ವಾರಾಶಿಂ ಮಶಕೀಕೃತ ರಾಕ್ಷಸಮ್ | ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಮಾಲಾ ರತ್ನಂ ವಂದೇ ಅನಿಲಾತ್ಮಜಮ್ || ಯತ್ರ ಯತ್ರ ರಘುನಾಥ ಕೀರ್ತನಂ ತತ್ರ ತತ್ರ ಕೃತಮಸ್ತಕಾಂಜಲಿಮ್ | ಭಾಷ್ಪವಾರಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಲೋಚನಂ ಮಾರುತಿಂ ನಮತ ರಾಕ್ಷಸಾಂತಕಮ್ || ಚೌಪಾಈ ಜಯ ಹನುಮಾನ ಙ್ಞಾನ ಗುಣ ಸಾಗರ | ಜಯ ಕಪೀಶ ತಿಹು ಲೋಕ ಉಜಾಗರ || 1 || ರಾಮದೂತ ಅತುಲಿತ ಬಲಧಾಮಾ | ಅಂಜನಿ ಪುತ್ರ ಪವನಸುತ ನಾಮಾ || 2 || ಮಹಾವೀರ ವಿಕ್ರಮ ಬಜರಂಗೀ | ಕುಮತಿ ನಿವಾರ ಸುಮತಿ ಕೇ ಸಂಗೀ ||3 || ಕಂಚನ ವರಣ ವಿರಾಜ ಸುವೇಶಾ | ಕಾನನ ಕುಂಡಲ ಕುಂಚಿತ ಕೇಶಾ || 4 || ಹಾಥವಜ್ರ ಔ ಧ್ವಜಾ ವಿರಾಜೈ | ಕಾಂಥೇ ಮೂಂಜ ಜನೇವೂ ಸಾಜೈ || 5|| ಶಂಕರ ಸುವನ ಕೇಸರೀ ನಂದನ | ತೇಜ ಪ್ರತಾಪ ಮಹಾಜಗ ವಂದನ || 6 || ವಿದ್ಯಾವಾನ ಗುಣೀ ಅತಿ ಚಾತುರ | ರಾಮ ಕಾಜ ಕರಿವೇ ಕೋ ಆತುರ || 7 || ಪ್ರಭು ಚರಿತ್ರ ಸುನಿವೇ ಕೋ ರಸಿಯಾ | ರಾಮಲಖನ ಸೀತಾ ಮನ ಬಸಿಯಾ || 8|| ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೂಪಧರಿ ಸಿಯಹಿ ದಿಖಾವಾ | ವಿಕಟ ರೂಪಧರಿ ಲಂಕ ಜರಾವಾ || 9 || ಭೀಮ ರ…
Read more
 • 2

Hanuman Chalisa Malayalam

Hanuman Chalisa in Malayalam Hanuman Chalisa Lyrics PDF File. ദോഹാ ശ്രീ ഗുരു ചരണ സരോജ രജ നിജമന മുകുര സുധാരി | വരണൗ രഘുവര വിമലയശ ജോ ദായക ഫലചാരി || ബുദ്ധിഹീന തനുജാനികൈ സുമിരൗ പവന കുമാര | ബല ബുദ്ധി വിദ്യാ ദേഹു മോഹി ഹരഹു കലേശ വികാര് || ധ്യാനമ് ഗോഷ്പദീകൃത വാരാശിം മശകീകൃത രാക്ഷസമ് | രാമായണ മഹാമാലാ രത്നം വംദേ അനിലാത്മജമ് || യത്ര യത്ര രഘുനാഥ കീര്തനം തത്ര തത്ര കൃതമസ്തകാംജലിമ് | ഭാഷ്പവാരി പരിപൂര്ണ ലോചനം മാരുതിം നമത രാക്ഷസാംതകമ് || ചൗപാഈ ജയ ഹനുമാന ജ്ഞാന ഗുണ സാഗര | ജയ കപീശ തിഹു ലോക ഉജാഗര || 1 || രാമദൂത അതുലിത ബലധാമാ | അംജനി പുത്ര പവനസുത നാമാ || 2 || മഹാവീര വിക്രമ ബജരങ്ഗീ | കുമതി നിവാര സുമതി കേ സങ്ഗീ ||3 || കംചന വരണ വിരാജ സുവേശാ | കാനന കുംഡല കുംചിത കേശാ || 4 || ഹാഥവജ്ര ഔ ധ്വജാ വിരാജൈ | കാംഥേ മൂംജ ജനേവൂ സാജൈ || 5|| ശംകര സുവന കേസരീ നന്ദന | തേജ പ്രതാപ മഹാജഗ വന്ദന || 6 || വിദ്യാവാന ഗുണീ അതി ചാതുര | രാമ കാജ കരിവേ കോ ആതുര || 7 || പ്രഭു ചരിത്ര സുനിവേ കോ രസിയാ | രാമലഖന സീതാ മന ബസിയാ || 8|| സൂക്ഷ്മ രൂപധരി സിയഹി ദിഖാവാ | വികട രൂപധരി ലംക ജരാവാ || 9 |…
Read more
 • 0