Surya Ashtakam in Telugu

Surya Ashtakam Lyrics in Telugu, download Suryashtakam PDF file from the bottom link. సూర్యాష్టకం ఆదిదేవ నమస్తుభ్యం ప్రసీద మభాస్కర దివాకర నమస్తుభ్యం ప్రభాకర నమోస్తుతే సప్తాశ్వ రధ మారూఢం ప్రచండం కశ్యపాత్మజం శ్వేత పద్మధరం దేవం తం సూర్యం ప్రణమామ్యహం లోహితం రధమారూఢం సర్వ లోక పితామహం మహాపాప హరం దేవం తం సూర్యం ప్రణమామ్యహం త్రైగుణ్యం చ మహాశూరం బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరం మహా పాప హరం దేవం తం సూర్యం ప్రణమామ్యహం బృంహితం తేజసాం పుంజం వాయు మాకాశ మేవచ ప్రభుంచ సర్వ లోకానాం తం సూర్యం ప్రణమామ్యహం బంధూక పుష్ప సంకాశం హార కుండల భూషితం ఏక చక్రధరం దేవం తం సూర్యం ప్రణమామ్యహం విశ్వేశం విశ్వ కర్తారం మహా తేజః ప్రదీపనం మహా పాప హరం దేవం తం సూర్యం ప్రణమామ్యహం తం సూర్యం జగతాం నాధం జ్నాన విజ్నాన మోక్షదం మహా పాప హరం దేవం తం సూర్యం ప్రణమామ్యహం సూర్యాష్టకం పఠేన్నిత్యం గ్రహపీడా ప్రణాశనం అపుత్రో లభతే పుత్రం దరిద్రో ధనవాన్ భవేత్ ఆమిషం మధుపానం చ యః కరోతి రవేర్ధినే సప్త జన్మ భవేద్రోగీ జన్మ కర్మ దరిద్రతా స్త్రీ తైల మధు మాంసాని హస్త్యజేత్తు రవేర్ధినే న వ్యాధి శోక దారిద్ర్యం సూర్య…
Read more
 • 0

Hanuman Chalisa English

Hanuman Chalisa in English Hanuman Chalisa Lyrics in English PDF File. Doha Shri Guru Charan Sarooja-raj Nija manu Mukura Sudhaari Baranau Rahubhara Bimala Yasha Jo Dayaka Phala Chari Budhee-Heen Thanu Jannikay Sumirow Pavana Kumara Bala-Budhee Vidya Dehoo Mohee Harahu Kalesha Vikaara Chopai Jai Hanuman gyan gun sagar Jai Kapis tihun lok ujagar Ram doot atulit bal dhama Anjaani-putra Pavan sut nama Mahabir Bikram Bajrangi Kumati nivar sumati Ke sangi Kanchan varan viraj subesa Kanan Kundal Kunchit Kesha Hath Vajra Aur Dhuvaje Viraje Kaandhe moonj janehu sajai Sankar suvan kesri Nandan Tej prataap maha jag vandan Vidyavaan guni ati chatur Ram kaj karibe ko aatur Prabu charitra sunibe-ko rasiya Ram Lakhan Sita man Basiya Sukshma roop dhari Siyahi dikhava Vikat roop dhari lank jarava Bhima roop dhari asur sanghare Ramachandra ke kaj sanvare Laye Sanjivan Lakhan Jiyaye Shri Raghuvir Harashi ur laye Raghupati Kinhi bahut ba…
Read more
 • 0

Hanuman Chalisa Telugu

Hanuman Chalisa in Telugu Hanuman Chalisa Lyrics in Telugu. దోహా- శ్రీగురు చరన సరోజ రజ నిజ మను ముకుర సుధార బరణౌం రఘువర విమల యశ  జో దాయకు ఫలచార || బుద్ధిహీన తను జానికే సుమిరౌం పవనకుమార బల బుద్ధి విద్యా దేహు మోహిఁ హరహు కలేస వికార || చౌపాయీ- జయ హనుమాన జ్ఞాన గుణ సాగర | జయ కపీశ తిహుం లోక ఉజాగర || ౧ || రామ దూత అతులిత బల ధామా | అంజనిపుత్ర పవనసుత నామా || ౨ || మహావీర విక్రమ బజరంగీ | కుమతి నివార సుమతి కే సంగీ || ౩ || కంచన బరన విరాజ సువేసా | కానన కుండల కుంచిత కేశా || ౪ || హాథ వజ్ర ఔ ధ్వజా విరాజై | కాంధే మూంజ జనేఊ సాజై || ౫ || సంకర సువన కేసరీనందన | తేజ ప్రతాప మహా జగ వందన || ౬ || విద్యావాన గుణీ అతిచాతుర | రామ కాజ కరిబే కో ఆతుర || ౭ || ప్రభు చరిత్ర సునిబే కో రసియా | రామ లఖన సీతా మన బసియా || ౮ || సూక్ష్మ రూప ధరి సియహిఁ దిఖావా | వికట రూప ధరి లంక జరావా || ౯ || భీమ రూప ధరి అసుర సంహారే | రామచంద్ర కే కాజ సంవారే || ౧౦ || లాయ సజీవన లఖన జియాయే | శ్రీరఘువీర హరషి ఉర లాయే || ౧౧ || రఘుపతి కీన్హీ బహుత బడాయీ | తుమ మమ ప్రియ భరత సమ భాయీ || ౧౨ || స…
Read more
 • 0

Hanuman Chalisa Tamil

Hanuman Chalisa in Tamil Hanuman Chalisa in Tamil PDF File. தோஹா ஶ்ரீ குரு சரண ஸரோஜ ரஜ னிஜமன முகுர ஸுதாரி | வரணௌ ரகுவர விமலயஶ ஜோ தாயக பலசாரி || புத்திஹீன தனுஜானிகை ஸுமிரௌ பவன குமார | பல புத்தி வித்யா தேஹு மோஹி ஹரஹு கலேஶ விகார் || த்யானம் கோஷ்பதீக்றுத வாராஶிம் மஶகீக்றுத ராக்ஷஸம் | ராமாயண மஹாமாலா ரத்னம் வம்தே அனிலாத்மஜம் || யத்ர யத்ர ரகுனாத கீர்தனம் தத்ர தத்ர க்றுதமஸ்தகாம்ஜலிம் | பாஷ்பவாரி பரிபூர்ண லோசனம் மாருதிம் னமத ராக்ஷஸாம்தகம் || சௌபாஈ ஜய ஹனுமான ஜ்ஞான குண ஸாகர | ஜய கபீஶ திஹு லோக உஜாகர || 1 || ராமதூத அதுலித பலதாமா | அம்ஜனி புத்ர பவனஸுத னாமா || 2 || மஹாவீர விக்ரம பஜரங்கீ | குமதி னிவார ஸுமதி கே ஸங்கீ ||3 || கம்சன வரண விராஜ ஸுவேஶா | கானன கும்டல கும்சித கேஶா || 4 || ஹாதவஜ்ர ஔ த்வஜா விராஜை | காம்தே மூம்ஜ ஜனேவூ ஸாஜை || 5|| ஶம்கர ஸுவன கேஸரீ னன்தன | தேஜ ப்ரதாப மஹாஜக வன்தன || 6 || வித்யாவான குணீ அதி சாதுர | ராம காஜ கரிவே கோ ஆதுர || 7 || ப்ரபு சரித்ர ஸுனிவே கோ ரஸியா | ராமலகன ஸீதா மன பஸியா || 8|| ஸூக்ஷ்ம ரூபதரி ஸியஹி திகாவா | விகட ரூபத…
Read more
 • 0

Hanuman Chalisa Kannada

Hanuman Chalisa in Kannada Hanuman Chalisa Kannada PDF. ದೋಹಾ ಶ್ರೀ ಗುರು ಚರಣ ಸರೋಜ ರಜ ನಿಜಮನ ಮುಕುರ ಸುಧಾರಿ | ವರಣೌ ರಘುವರ ವಿಮಲಯಶ ಜೋ ದಾಯಕ ಫಲಚಾರಿ || ಬುದ್ಧಿಹೀನ ತನುಜಾನಿಕೈ ಸುಮಿರೌ ಪವನ ಕುಮಾರ | ಬಲ ಬುದ್ಧಿ ವಿದ್ಯಾ ದೇಹು ಮೋಹಿ ಹರಹು ಕಲೇಶ ವಿಕಾರ್ || ಧ್ಯಾನಮ್ ಗೋಷ್ಪದೀಕೃತ ವಾರಾಶಿಂ ಮಶಕೀಕೃತ ರಾಕ್ಷಸಮ್ | ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಮಾಲಾ ರತ್ನಂ ವಂದೇ ಅನಿಲಾತ್ಮಜಮ್ || ಯತ್ರ ಯತ್ರ ರಘುನಾಥ ಕೀರ್ತನಂ ತತ್ರ ತತ್ರ ಕೃತಮಸ್ತಕಾಂಜಲಿಮ್ | ಭಾಷ್ಪವಾರಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಲೋಚನಂ ಮಾರುತಿಂ ನಮತ ರಾಕ್ಷಸಾಂತಕಮ್ || ಚೌಪಾಈ ಜಯ ಹನುಮಾನ ಙ್ಞಾನ ಗುಣ ಸಾಗರ | ಜಯ ಕಪೀಶ ತಿಹು ಲೋಕ ಉಜಾಗರ || 1 || ರಾಮದೂತ ಅತುಲಿತ ಬಲಧಾಮಾ | ಅಂಜನಿ ಪುತ್ರ ಪವನಸುತ ನಾಮಾ || 2 || ಮಹಾವೀರ ವಿಕ್ರಮ ಬಜರಂಗೀ | ಕುಮತಿ ನಿವಾರ ಸುಮತಿ ಕೇ ಸಂಗೀ ||3 || ಕಂಚನ ವರಣ ವಿರಾಜ ಸುವೇಶಾ | ಕಾನನ ಕುಂಡಲ ಕುಂಚಿತ ಕೇಶಾ || 4 || ಹಾಥವಜ್ರ ಔ ಧ್ವಜಾ ವಿರಾಜೈ | ಕಾಂಥೇ ಮೂಂಜ ಜನೇವೂ ಸಾಜೈ || 5|| ಶಂಕರ ಸುವನ ಕೇಸರೀ ನಂದನ | ತೇಜ ಪ್ರತಾಪ ಮಹಾಜಗ ವಂದನ || 6 || ವಿದ್ಯಾವಾನ ಗುಣೀ ಅತಿ ಚಾತುರ | ರಾಮ ಕಾಜ ಕರಿವೇ ಕೋ ಆತುರ || 7 || ಪ್ರಭು ಚರಿತ್ರ ಸುನಿವೇ ಕೋ ರಸಿಯಾ | ರಾಮಲಖನ ಸೀತಾ ಮನ ಬಸಿಯಾ || 8|| ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೂಪಧರಿ ಸಿಯಹಿ ದಿಖಾವಾ | ವಿಕಟ ರೂಪಧರಿ ಲಂಕ ಜರಾವಾ || 9 || ಭೀಮ ರ…
Read more
 • 2

Hanuman Chalisa Malayalam

Hanuman Chalisa in Malayalam Hanuman Chalisa Lyrics PDF File. ദോഹാ ശ്രീ ഗുരു ചരണ സരോജ രജ നിജമന മുകുര സുധാരി | വരണൗ രഘുവര വിമലയശ ജോ ദായക ഫലചാരി || ബുദ്ധിഹീന തനുജാനികൈ സുമിരൗ പവന കുമാര | ബല ബുദ്ധി വിദ്യാ ദേഹു മോഹി ഹരഹു കലേശ വികാര് || ധ്യാനമ് ഗോഷ്പദീകൃത വാരാശിം മശകീകൃത രാക്ഷസമ് | രാമായണ മഹാമാലാ രത്നം വംദേ അനിലാത്മജമ് || യത്ര യത്ര രഘുനാഥ കീര്തനം തത്ര തത്ര കൃതമസ്തകാംജലിമ് | ഭാഷ്പവാരി പരിപൂര്ണ ലോചനം മാരുതിം നമത രാക്ഷസാംതകമ് || ചൗപാഈ ജയ ഹനുമാന ജ്ഞാന ഗുണ സാഗര | ജയ കപീശ തിഹു ലോക ഉജാഗര || 1 || രാമദൂത അതുലിത ബലധാമാ | അംജനി പുത്ര പവനസുത നാമാ || 2 || മഹാവീര വിക്രമ ബജരങ്ഗീ | കുമതി നിവാര സുമതി കേ സങ്ഗീ ||3 || കംചന വരണ വിരാജ സുവേശാ | കാനന കുംഡല കുംചിത കേശാ || 4 || ഹാഥവജ്ര ഔ ധ്വജാ വിരാജൈ | കാംഥേ മൂംജ ജനേവൂ സാജൈ || 5|| ശംകര സുവന കേസരീ നന്ദന | തേജ പ്രതാപ മഹാജഗ വന്ദന || 6 || വിദ്യാവാന ഗുണീ അതി ചാതുര | രാമ കാജ കരിവേ കോ ആതുര || 7 || പ്രഭു ചരിത്ര സുനിവേ കോ രസിയാ | രാമലഖന സീതാ മന ബസിയാ || 8|| സൂക്ഷ്മ രൂപധരി സിയഹി ദിഖാവാ | വികട രൂപധരി ലംക ജരാവാ || 9 |…
Read more
 • 0

Hanuman Chalisa Gujarati

Hanuman Chalisa Lyrics in Gujarati Hanuman Chalisa PDF in Gujarati. દોહા શ્રી ગુરુ ચરણ સરોજ રજ નિજમન મુકુર સુધારિ | વરણૌ રઘુવર વિમલયશ જો દાયક ફલચારિ || બુદ્ધિહીન તનુજાનિકૈ સુમિરૌ પવન કુમાર | બલ બુદ્ધિ વિદ્યા દેહુ મોહિ હરહુ કલેશ વિકાર || ધ્યાનમ ગોષ્પદીકૃત વારાશિં મશકીકૃત રાક્ષસમ | રામાયણ મહામાલા રત્નં વંદે અનિલાત્મજમ || યત્ર યત્ર રઘુનાથ કીર્તનં તત્ર તત્ર કૃતમસ્તકાંજલિમ | ભાષ્પવારિ પરિપૂર્ણ લોચનં મારુતિં નમત રાક્ષસાંતકમ || ચૌપાઈ જય હનુમાન જ્ઞાન ગુણ સાગર | જય કપીશ તિહુ લોક ઉજાગર || 1 || રામદૂત અતુલિત બલધામા | અંજનિ પુત્ર પવનસુત નામા || 2 || મહાવીર વિક્રમ બજરઙ્ગી | કુમતિ નિવાર સુમતિ કે સઙ્ગી ||3 || કંચન વરણ વિરાજ સુવેશા | કાનન કુંડલ કુંચિત કેશા || 4 || હાથવજ્ર ઔ ધ્વજા વિરાજૈ | કાંથે મૂંજ જનેવૂ સાજૈ || 5|| શંકર સુવન કેસરી નન્દન | તેજ પ્રતાપ મહાજગ વન્દન || 6 || વિદ્યાવાન ગુણી અતિ ચાતુર | રામ કાજ કરિવે કો આતુર || 7 || પ્રભુ ચરિત્ર સુનિવે કો રસિયા | રામલખન સીતા મન બસિયા || 8|| સૂક્ષ્મ રૂપધરિ સિયહિ દિખાવા | વિકટ રૂપધરિ લંક જરાવા || 9 |…
Read more
 • 0

Hanuman Chalisa Odia

Hanuman Chalisa in Odia Hanuman Chalisa Lyrics PDF in Odia. ଦୋହା ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ଚରଣ ସରୋଜ ରଜ ନିଜମନ ମୁକୁର ସୁଧାରି | ଵରଣୌ ରଘୁଵର ଵିମଲୟଶ ଜୋ ଦାୟକ ଫଲଚାରି || ବୁଦ୍ଧିହୀନ ତନୁଜାନିକୈ ସୁମିରୌ ପଵନ କୁମାର | ବଲ ବୁଦ୍ଧି ଵିଦ୍ୟା ଦେହୁ ମୋହି ହରହୁ କଲେଶ ଵିକାର || ଧ୍ୟାନମ ଗୋଷ୍ପଦୀକୃତ ଵାରାଶିଂ ମଶକୀକୃତ ରାକ୍ଷସମ | ରାମାୟଣ ମହାମାଲା ରତ୍ନଂ ଵଂଦେ ଅନିଲାତ୍ମଜମ || ୟତ୍ର ୟତ୍ର ରଘୁନାଥ କୀର୍ତନଂ ତତ୍ର ତତ୍ର କୃତମସ୍ତକାଂଜଲିମ | ଭାଷ୍ପଵାରି ପରିପୂର୍ଣ ଲୋଚନଂ ମାରୁତିଂ ନମତ ରାକ୍ଷସାଂତକମ || ଚୌପାଈ ଜୟ ହନୁମାନ ଜ୍ଞାନ ଗୁଣ ସାଗର | ଜୟ କପୀଶ ତିହୁ ଲୋକ ଉଜାଗର || 1 || ରାମଦୂତ ଅତୁଲିତ ବଲଧାମା | ଅଂଜନି ପୁତ୍ର ପଵନସୁତ ନାମା || 2 || ମହାଵୀର ଵିକ୍ରମ ବଜରଙ୍ଗୀ | କୁମତି ନିଵାର ସୁମତି କେ ସଙ୍ଗୀ ||3 || କଂଚନ ଵରଣ ଵିରାଜ ସୁଵେଶା | କାନନ କୁଂଡଲ କୁଂଚିତ କେଶା || 4 || ହାଥଵଜ୍ର ଔ ଧ୍ଵଜା ଵିରାଜୈ | କାଂଥେ ମୂଂଜ ଜନେଵୂ ସାଜୈ || 5|| ଶଂକର ସୁଵନ କେସରୀ ନନ୍ଦନ | ତେଜ ପ୍ରତାପ ମହାଜଗ ଵନ୍ଦନ || 6 || ଵିଦ୍ୟାଵାନ ଗୁଣୀ ଅତି ଚାତୁର | ରାମ କାଜ କରିଵେ କୋ ଆତୁର || 7 || ପ୍ରଭୁ ଚରିତ୍ର ସୁନିଵେ କୋ ରସିୟା | ରାମଲଖନ ସୀତା ମନ ବସିୟା || 8|| ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପଧରି ସିୟହି ଦିଖାଵା | ଵିକଟ ରୂପଧରି ଲଂକ ଜରାଵା || 9 || ଭୀମ…
Read more
 • 0

Lord Hanuman Chalisa in Bengali

Hanuman Chalisa in Bengali Hanuman Chalisa Lyrics in Bengali PDF Free Download. দোহা শ্রী গুরু চরণ সরোজ রজ নিজমন মুকুর সুধারি | বরণৌ রঘুবর বিমলয়শ জো দায়ক ফলচারি || বুদ্ধিহীন তনুজানিকৈ সুমিরৌ পবন কুমার | বল বুদ্ধি বিদ্য়া দেহু মোহি হরহু কলেশ বিকার || ধ্য়ানম গোষ্পদীকৃত বারাশিং মশকীকৃত রাক্ষসম | রামায়ণ মহামালা রত্নং বংদে অনিলাত্মজম || য়ত্র য়ত্র রঘুনাথ কীর্তনং তত্র তত্র কৃতমস্তকাংজলিম | ভাষ্পবারি পরিপূর্ণ লোচনং মারুতিং নমত রাক্ষসাংতকম || চৌপাঈ জয় হনুমান জ্ঞান গুণ সাগর | জয় কপীশ তিহু লোক উজাগর || 1 || রামদূত অতুলিত বলধামা | অংজনি পুত্র পবনসুত নামা || 2 || মহাবীর বিক্রম বজরঙ্গী | কুমতি নিবার সুমতি কে সঙ্গী ||3 || কংচন বরণ বিরাজ সুবেশা | কানন কুংডল কুংচিত কেশা || 4 || হাথবজ্র ঔ ধ্বজা বিরাজৈ | কাংথে মূংজ জনেবূ সাজৈ || 5|| শংকর সুবন কেসরী নন্দন | তেজ প্রতাপ মহাজগ বন্দন || 6 || বিদ্য়াবান গুণী অতি চাতুর | রাম কাজ করিবে কো আতুর || 7 || প্রভু চরিত্র সুনিবে কো রসিয়া | রামলখন সীতা মন বসিয়া || 8|| সূক্ষ্ম রূপধরি সিয়হি দিখাবা | বিকট রূপধরি লংক …
Read more
 • 0

Hanuman Dandakam Lyrics in English

Hanuman Dandakam Lyrics in English Anjaneya Dandakam English Lyrics PDF File. śrī āñjaneyaṃ prasannāñjaneyaṃ prabhādivyakāyaṃ prakīrti pradāyaṃ bhaje vāyuputraṃ bhaje vālagātraṃ bhajehaṃ pavitraṃ bhaje sūryamitraṃ bhaje rudrarūpaṃ bhaje brahmatejaṃ baṭañcun prabhātambu sāyantramun nīnāmasaṅkīrtanal jesi nī rūpu varṇiñci nīmīda ne daṇḍakaṃ bokkaṭin jeya nī mūrtigāviñci nīsundaraṃ beñci nī dāsadāsuṇḍavai rāmabhaktuṇḍanai ninnu negolcedan nī kaṭākṣambunan jūcite veḍukal cesite nā morāliñcite nannu rakṣiñcite añjanādevi garbhānvayā deva ninneñca nenentavāḍan dayāśālivai jūciyun dātavai brociyun daggaran nilciyun dolli sugrīvukun-mantrivai svāmi kāryārthamai yegi śrīrāma saumitrulaṃ jūci vārinvicāriñci sarveśu būjiñci yabbhānujuṃ baṇṭu gāviñci vālinin jampiñci kākutthsa tilakun kṛpādṛṣṭi vīkṣiñci kiṣkindhaketeñci śrīrāma kāryārthamai laṅka keteñciyun laṅkiṇin jampiyun laṅkanun gālciyun yabhbhūmijaṃ jūci yānandamuppoṅgi yāyuṅgarambicci yāratnamun decci śrīrā…
Read more
 • 0

Anjaneya Dandakam in Telugu | PDF Free Download

హనుమాన్ దండకం Hanuman Dandakam Telugu PDF Free download. శ్రీ ఆంజనేయం ప్రసన్నాంజనేయం ప్రభాదివ్యకాయం ప్రకీర్తి ప్రదాయం భజే వాయుపుత్రం భజే వాలగాత్రం భజేహం పవిత్రం భజే సూర్యమిత్రం భజే రుద్రరూపం భజే బ్రహ్మతేజం బటంచున్ ప్రభాతంబు సాయంత్రమున్ నీనామసంకీర్తనల్ జేసి నీ రూపు వర్ణించి నీమీద నే దండకం బొక్కటిన్ జేయ నీ మూర్తిగావించి నీసుందరం బెంచి నీ దాసదాసుండవై రామభక్తుండనై నిన్ను నేగొల్చెదన్ నీ కటాక్షంబునన్ జూచితే వేడుకల్ చేసితే నా మొరాలించితే నన్ను రక్షించితే అంజనాదేవి గర్భాన్వయా దేవ నిన్నెంచ నేనెంతవాడన్ దయాశాలివై జూచియున్ దాతవై బ్రోచియున్ దగ్గరన్ నిల్చియున్ దొల్లి సుగ్రీవుకున్-మంత్రివై స్వామి కార్యార్థమై యేగి శ్రీరామ సౌమిత్రులం జూచి వారిన్విచారించి సర్వేశు బూజించి యబ్భానుజుం బంటు గావించి వాలినిన్ జంపించి కాకుత్థ్స తిలకున్ కృపాదృష్టి వీక్షించి కిష్కింధకేతెంచి శ్రీరామ కార్యార్థమై లంక కేతెంచియున్ లంకిణిన్ జంపియున్ లంకనున్ గాల్చియున్ యభ్భూమిజం జూచి యానందముప్పొంగి యాయుంగరంబిచ్చి యారత్నమున్ దెచ్చి శ్రీరామునకున్నిచ్చి సంతోషమున్‌జేసి సుగ్రీవునిన్ యంగదున్ జాంబవంతు న్నలున…
Read more
 • 0

Varalakshmi Vratham 2019 Date, Puja Vidhanam & Pooja Items List

In Hinduism, Fridays are dedicated to Goddess Lakshmi. Varalakshmi Vratham is observed on second Friday that falls just before Purnima (Full Moon Day) in Sravana month. As per Puranas, the Vrat was adviced by Lord Shiva to Goddess Parvathi. On this day, Women perform puja to Goddess Lakshmi for good wealth, health and prosperity of the family. Varalakshmi Vratham in 2019 is on 9th August - Friday.   Varalakshmi Vratham Telugu PDF File Free Download శ్రీ వరలక్ష్మి వ్రతకల్పం మరియు వ్రత విధానం. Varalakshmi Vratham English PDF File Free Download - Link   Varalakshmi Vratham Pooja Items List Photo or Vigraham of Goddess Lakshmi Devi Pasupu/Haldi/Turmeric Kumkum/Vermilion Akshatalu (Rice grains + Turmeric + 1 or 2 drops of ghee) Chandan / Sandalwood paste or powder Agarbatti/ Incense sticks Karpuram / Camphor Tamalapakulu / Paan patta / Betel leaves - Min 12 leaves To place pasupu Vinayakudu / Haldi Ganesha - 1 To offer Tambulam to Gane…
Read more
 • 0

Mahishasura Mardini Stotram Lyrics & Meaning

Mahishasura Mardini Stotram is most popular stotram of Goddess Durga, written by Guru Adi Shankaracharya. This devotional verse is addressed to Goddess, who killed Demon Mahishasura on the day of Vijayadashami. Mahisasura Mardini is the fierce form of Goddess Parvathi depicted with 10 arms who rides in a lion and carrying weapons and assumes symbolic hand gestures. Reading this stotra on Maha Navami, Dassehra, Diwali & Navaratri days is considered as very auspicious. Mahishasura Mardini Stotram Lyrics in PDF Hindi Telugu English Tamil Kannada Malayalam Mahishasura Mardini Stotram Meaning     The Daughter of the Mountain and Joy of the World. || 1 || O Divine Mother, I invoke You and take refuge in Your Auspicious Feet Salutations to You O Divine Mother, I Invoke You; Who is the Daughter of the Mountain; By Whose presence the whole World is filled with Joy; For Whom the whole World is a Divine Play and Who is Praised b…
Read more
 • 0

Vilambi Nama Samvatsara Telugu Panchangam 2018-2019 PDF

In 2018-2019 Telugu new year Ugadi called Vilambhi Nama Samvatsaram. Telugu calendar is called as Panchangam, Here we are providing Vilambhi Nama Samvatsara Telugu Panchangam pdf files (Telugu Calendar 2018-2018). Ugadi is the New Year’s Day for Telugu people. This is the most auspicious & important festival in Telangana, Andhra Pradesh and Karnataka. The Telugu calendar (Panchangam) includes 60 year names. Every 60 years one name cycle completes and the names repeat in the next cycle. Download Pancgam from below link  
Read more
 • 0