ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲಿಸಾ – Download the Hanuman Chalisa Kannada PDF file from the link given at the bottom of this page.

Hanuman Chalisa Importance

Hanuman Chalisa is a powerful hymn or stotra of Lord Hanuman written by 16th-century poet Tulsidas. It is a group of forty verses explaining Hanuman. It is believed that reciting or listening to Hanuman Chalisa will give us positive energy.

Hanuman Chalisa in Kannada

ದೋಹಾ
ಶ್ರೀ ಗುರು ಚರಣ ಸರೋಜ ರಜ ನಿಜಮನ ಮುಕುರ ಸುಧಾರಿ |
ವರಣೌ ರಘುವರ ವಿಮಲಯಶ ಜೋ ದಾಯಕ ಫಲಚಾರಿ ||
ಬುದ್ಧಿಹೀನ ತನುಜಾನಿಕೈ ಸುಮಿರೌ ಪವನ ಕುಮಾರ |
ಬಲ ಬುದ್ಧಿ ವಿದ್ಯಾ ದೇಹು ಮೋಹಿ ಹರಹು ಕಲೇಶ ವಿಕಾರ್ ||

ಧ್ಯಾನಮ್
ಗೋಷ್ಪದೀಕೃತ ವಾರಾಶಿಂ ಮಶಕೀಕೃತ ರಾಕ್ಷಸಮ್ |
ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಮಾಲಾ ರತ್ನಂ ವಂದೇ ಅನಿಲಾತ್ಮಜಮ್ ||
ಯತ್ರ ಯತ್ರ ರಘುನಾಥ ಕೀರ್ತನಂ ತತ್ರ ತತ್ರ ಕೃತಮಸ್ತಕಾಂಜಲಿಮ್ |
ಭಾಷ್ಪವಾರಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಲೋಚನಂ ಮಾರುತಿಂ ನಮತ ರಾಕ್ಷಸಾಂತಕಮ್ ||

ಚೌಪಾಈ
ಜಯ ಹನುಮಾನ ಙ್ಞಾನ ಗುಣ ಸಾಗರ |
ಜಯ ಕಪೀಶ ತಿಹು ಲೋಕ ಉಜಾಗರ || 1 ||

ರಾಮದೂತ ಅತುಲಿತ ಬಲಧಾಮಾ |
ಅಂಜನಿ ಪುತ್ರ ಪವನಸುತ ನಾಮಾ || 2 ||

ಮಹಾವೀರ ವಿಕ್ರಮ ಬಜರಂಗೀ |
ಕುಮತಿ ನಿವಾರ ಸುಮತಿ ಕೇ ಸಂಗೀ ||3 ||

ಕಂಚನ ವರಣ ವಿರಾಜ ಸುವೇಶಾ |
ಕಾನನ ಕುಂಡಲ ಕುಂಚಿತ ಕೇಶಾ || 4 ||

ಹಾಥವಜ್ರ ಔ ಧ್ವಜಾ ವಿರಾಜೈ |
ಕಾಂಥೇ ಮೂಂಜ ಜನೇವೂ ಸಾಜೈ || 5||

ಶಂಕರ ಸುವನ ಕೇಸರೀ ನಂದನ |
ತೇಜ ಪ್ರತಾಪ ಮಹಾಜಗ ವಂದನ || 6 ||

ವಿದ್ಯಾವಾನ ಗುಣೀ ಅತಿ ಚಾತುರ |
ರಾಮ ಕಾಜ ಕರಿವೇ ಕೋ ಆತುರ || 7 ||

ಪ್ರಭು ಚರಿತ್ರ ಸುನಿವೇ ಕೋ ರಸಿಯಾ |
ರಾಮಲಖನ ಸೀತಾ ಮನ ಬಸಿಯಾ || 8||

ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೂಪಧರಿ ಸಿಯಹಿ ದಿಖಾವಾ |
ವಿಕಟ ರೂಪಧರಿ ಲಂಕ ಜರಾವಾ || 9 ||

ಭೀಮ ರೂಪಧರಿ ಅಸುರ ಸಂಹಾರೇ |
ರಾಮಚಂದ್ರ ಕೇ ಕಾಜ ಸಂವಾರೇ || 10 ||

ಲಾಯ ಸಂಜೀವನ ಲಖನ ಜಿಯಾಯೇ |
ಶ್ರೀ ರಘುವೀರ ಹರಷಿ ಉರಲಾಯೇ || 11 ||

ರಘುಪತಿ ಕೀನ್ಹೀ ಬಹುತ ಬಡಾಯೀ |
ತುಮ ಮಮ ಪ್ರಿಯ ಭರತಹಿ ಸಮ ಭಾಯೀ || 12 ||

ಸಹಸ ವದನ ತುಮ್ಹರೋ ಯಶಗಾವೈ |
ಅಸ ಕಹಿ ಶ್ರೀಪತಿ ಕಂಠ ಲಗಾವೈ || 13 ||

ಸನಕಾದಿಕ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ಮುನೀಶಾ |
ನಾರದ ಶಾರದ ಸಹಿತ ಅಹೀಶಾ || 14 ||

ಯಮ ಕುಬೇರ ದಿಗಪಾಲ ಜಹಾಂ ತೇ |
ಕವಿ ಕೋವಿದ ಕಹಿ ಸಕೇ ಕಹಾಂ ತೇ || 15 ||

ತುಮ ಉಪಕಾರ ಸುಗ್ರೀವಹಿ ಕೀನ್ಹಾ |
ರಾಮ ಮಿಲಾಯ ರಾಜಪದ ದೀನ್ಹಾ || 16 ||

ತುಮ್ಹರೋ ಮಂತ್ರ ವಿಭೀಷಣ ಮಾನಾ |
ಲಂಕೇಶ್ವರ ಭಯೇ ಸಬ ಜಗ ಜಾನಾ || 17 ||

ಯುಗ ಸಹಸ್ರ ಯೋಜನ ಪರ ಭಾನೂ |
ಲೀಲ್ಯೋ ತಾಹಿ ಮಧುರ ಫಲ ಜಾನೂ || 18 ||

ಪ್ರಭು ಮುದ್ರಿಕಾ ಮೇಲಿ ಮುಖ ಮಾಹೀ |
ಜಲಧಿ ಲಾಂಘಿ ಗಯೇ ಅಚರಜ ನಾಹೀ || 19 ||

ದುರ್ಗಮ ಕಾಜ ಜಗತ ಕೇ ಜೇತೇ |
ಸುಗಮ ಅನುಗ್ರಹ ತುಮ್ಹರೇ ತೇತೇ || 20 ||

ರಾಮ ದುಆರೇ ತುಮ ರಖವಾರೇ |
ಹೋತ ನ ಆಙ್ಞಾ ಬಿನು ಪೈಸಾರೇ || 21 ||

ಸಬ ಸುಖ ಲಹೈ ತುಮ್ಹಾರೀ ಶರಣಾ |
ತುಮ ರಕ್ಷಕ ಕಾಹೂ ಕೋ ಡರ ನಾ || 22 ||

ಆಪನ ತೇಜ ತುಮ್ಹಾರೋ ಆಪೈ |
ತೀನೋಂ ಲೋಕ ಹಾಂಕ ತೇ ಕಾಂಪೈ || 23 ||

ಭೂತ ಪಿಶಾಚ ನಿಕಟ ನಹಿ ಆವೈ |
ಮಹವೀರ ಜಬ ನಾಮ ಸುನಾವೈ || 24 ||

ನಾಸೈ ರೋಗ ಹರೈ ಸಬ ಪೀರಾ |
ಜಪತ ನಿರಂತರ ಹನುಮತ ವೀರಾ || 25 ||

ಸಂಕಟ ಸೇಂ ಹನುಮಾನ ಛುಡಾವೈ |
ಮನ ಕ್ರಮ ವಚನ ಧ್ಯಾನ ಜೋ ಲಾವೈ || 26 ||

ಸಬ ಪರ ರಾಮ ತಪಸ್ವೀ ರಾಜಾ |
ತಿನಕೇ ಕಾಜ ಸಕಲ ತುಮ ಸಾಜಾ || 27 ||

ಔರ ಮನೋರಧ ಜೋ ಕೋಯಿ ಲಾವೈ |
ತಾಸು ಅಮಿತ ಜೀವನ ಫಲ ಪಾವೈ || 28 ||

ಚಾರೋ ಯುಗ ಪರಿತಾಪ ತುಮ್ಹಾರಾ |
ಹೈ ಪರಸಿದ್ಧ ಜಗತ ಉಜಿಯಾರಾ || 29 ||

ಸಾಧು ಸಂತ ಕೇ ತುಮ ರಖವಾರೇ |
ಅಸುರ ನಿಕಂದನ ರಾಮ ದುಲಾರೇ || 30 ||

ಅಷ್ಠಸಿದ್ಧಿ ನವ ನಿಧಿ ಕೇ ದಾತಾ |
ಅಸ ವರ ದೀನ್ಹ ಜಾನಕೀ ಮಾತಾ || 31 ||

ರಾಮ ರಸಾಯನ ತುಮ್ಹಾರೇ ಪಾಸಾ |
ಸಾದ ರಹೋ ರಘುಪತಿ ಕೇ ದಾಸಾ || 32 ||

ತುಮ್ಹರೇ ಭಜನ ರಾಮಕೋ ಪಾವೈ |
ಜನ್ಮ ಜನ್ಮ ಕೇ ದುಖ ಬಿಸರಾವೈ || 33 ||

ಅಂತ ಕಾಲ ರಘುವರ ಪುರಜಾಯೀ |
ಜಹಾಂ ಜನ್ಮ ಹರಿಭಕ್ತ ಕಹಾಯೀ || 34 ||

ಔರ ದೇವತಾ ಚಿತ್ತ ನ ಧರಯೀ |
ಹನುಮತ ಸೇಯಿ ಸರ್ವ ಸುಖ ಕರಯೀ || 35 ||

ಸಂಕಟ ಕಟೈ ಮಿಟೈ ಸಬ ಪೀರಾ |
ಜೋ ಸುಮಿರೈ ಹನುಮತ ಬಲ ವೀರಾ || 36 ||

ಜೈ ಜೈ ಜೈ ಹನುಮಾನ ಗೋಸಾಯೀ |
ಕೃಪಾ ಕರೋ ಗುರುದೇವ ಕೀ ನಾಯೀ || 37 ||

ಜೋ ಶತ ವಾರ ಪಾಠ ಕರ ಕೋಯೀ |
ಛೂಟಹಿ ಬಂದಿ ಮಹಾ ಸುಖ ಹೋಯೀ || 38 ||

ಜೋ ಯಹ ಪಡೈ ಹನುಮಾನ ಚಾಲೀಸಾ |
ಹೋಯ ಸಿದ್ಧಿ ಸಾಖೀ ಗೌರೀಶಾ || 39 ||

ತುಲಸೀದಾಸ ಸದಾ ಹರಿ ಚೇರಾ |
ಕೀಜೈ ನಾಥ ಹೃದಯ ಮಹ ಡೇರಾ || 40 ||

Related Post  Sashti Devi Stotram in English with Meaning

ದೋಹಾ
ಪವನ ತನಯ ಸಂಕಟ ಹರಣ – ಮಂಗಳ ಮೂರತಿ ರೂಪ್ |
ರಾಮ ಲಖನ ಸೀತಾ ಸಹಿತ – ಹೃದಯ ಬಸಹು ಸುರಭೂಪ್ ||
ಸಿಯಾವರ ರಾಮಚಂದ್ರಕೀ ಜಯ | ಪವನಸುತ ಹನುಮಾನಕೀ ಜಯ | ಬೋಲೋ ಭಾಯೀ ಸಬ ಸಂತನಕೀ ಜಯ |

Hanuman Chalisa Meaning in Kannada

ದೋಹಾ

ಗುರುವಿನ ಪಾದಕಮಲದ ಧೂಳಿನಿಂದ ನನ್ನ ಈ ಮನದ ಕನ್ನಡಿಯನ್ನು ಶುಚಿಗೊಳಿಸುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಶ್ರೀ ರಾಮನು, ರಘು ವಂಶದ ಸುಪರ್ದಿ ಮತ್ತು ಜೀವನದ ನಾಲ್ಕು ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವವನು.

ಕಡಿಮೆ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ನನ್ನ ಈ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಕ್ತಿಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನೀಡಿನನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ದುಃಖ ಮತ್ತು ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವ ‘ವಾಯುಪುತ್ರನನ್ನು ನಾನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ.

ಚೌಪಾಈ

ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ಸದ್ಗುಣಗಳ ಸಾಗರವೇ ಹಾಗೂ ಮೂರು ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ವಾನರ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಜಯವಾಗಲಿ.

ನೀವು ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ರಾಮನ ದೂತರುಅಪ್ರತಿಮ ಶಕ್ತಿಯ ವಾಸಸ್ಥಾನತಾಯಿ ಅಂಜನಿಯ ಮಗ ಮತ್ತು ವಾಯುಪುತ್ರ ‘ ಎಂದು ಜನಪ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದೀರಿ.

ಹನುಮಂತನೇ ! ನೀವು ಧೀರ ಮತ್ತು ಕೆಚ್ಚೆದೆಯಹಗುರವಾದ ದೇಹವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಿರಿನೀವು ದುಷ್ಟ ಕತ್ತಲೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುವವರು ಹಾಗೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರು. 

ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮವು ಚಿನ್ನದ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಸುಂದರವಾದ ಬಟ್ಟೆಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೀರಿನಿಮ್ಮ ಕಿವಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸುವ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ನೀವು ಗುಂಗುರು ಕೂದಲು ಮತ್ತು ದಪ್ಪ ಕೂದಲನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೀರಿ.

ಶ್ರೀ ಹನುಮಾನರು ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಗದೆಯನ್ನು  ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರ ಧ್ವಜವನ್ನು ಹಿಡಿದಿರುತ್ತಾರೆ.

ನೀವು ಭಗವಾನ್ ಶಿವ ಮತ್ತು ವಾನರ್ ರಾಜ್ ಕೇಸರಿಯ ಮಗನ ಸಾಕಾರನಿಮ್ಮ ವೈಭವಕ್ಕೆ ಮಿತಿ ಅಥವಾ ಅಂತ್ಯವಿಲ್ಲಇಡೀ ವಿಶ್ವವೇ ಹನುಮಂತನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತದೆ.

ನೀವು ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಮತ್ತು ಸದ್ಗುಣಶೀಲರು ಹಾಗೂ ಶ್ರೀರಾಮನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಉತ್ಸುಕರಾಗಿರುತ್ತೀರಿ.

ಭಗವಾನ್ ರಾಮನ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಕೇಳಲು ನೀವು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತೀರಿಶ್ರೀರಾಮತಾಯಿ ಸೀತೆ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸಾಧಾರಣ ರೂಪವನ್ನು ತಳೆದು ನೀವು ಸೀತೆಯ ಮುಂದೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರಿ ಮತ್ತು ಅಸಾಧಾರಣ ರೂಪವನ್ನು ಧರಿಸಿನೀವು ಲಂಕಾವನ್ನು (ರಾವಣನ ರಾಜ್ಯವನ್ನುಸುಟ್ಟುಹಾಕಿದ್ದೀರಿ.

ಭೀಮನಂತೆ ರೂಪವನ್ನು ಧರಿಸಿ , ನೀವು ಅನೇಕ ರಾಕ್ಷಸರನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿದ್ದೀರಿ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಭಗವಾನ್ ರಾಮನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದೀರಿ.

ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಉಳಿಸುವ ಸಂಜೀವನಿಯನ್ನು ತಂದು, ನೀವು ಲಕ್ಷ್ಮಣನನ್ನು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಇದರಿಂದ ರಘುಪತಿ, ಭಗವಾನ್ ರಾಮರು ಹೇಳಲಾರದಷ್ಟು ಸಂತೋಷಗೊಂಡರು.

ಇದರಿಂದ ಶ್ರೀರಾಮರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಹಳ ಹೊಗಳಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭರತನಂತೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸಹೋದರ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಯಾವಾಗ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಶ್ರೀರಾಮರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ತಬ್ಬಿಕೊಂಡರೋ ಆಗ ಸಾವಿರ ಹೆಡೆಗಳುಳ್ಳ ಸರ್ಪವೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಗುಣಗಾನ ಮಾಡುವಂತಾಯಿತು.

ಸನಕ, ಸನಂದನ , ಇತರ ಋಷಿಗಳು ಮತ್ತು ಮಹಾನ್ ಸಂತರು, ಬ್ರಹ್ಮ ದೇವರು, ನಾರದ, ಸರಸ್ವತಿ ಮಾತೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಪಗಳ ರಾಜ ನಿಮ್ಮ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಯಮಕುಬೇರ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಕಾಲುಗಳ ಪಾಲಕರುಕವಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿದ್ವಾಂಸರು  ನಿಮ್ಮ ವೈಭವವನ್ನು ಯಾರಿಂದಲೂ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ನೀವು ಸುಗ್ರೀವನನ್ನು ಶ್ರೀರಾಮನಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಅವರ ಕಿರೀಟವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ  ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನೀವು ಅವರಿಗೆ ರಾಜತ್ವವನ್ನು (ರಾಜ ಎಂದು ಕರೆಯುವ ಘನತೆ) ನೀಡಿದ್ದೀರಿ.

ನಿಮ್ಮ ಉಪದೇಶಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತಾ ವಿಭೀಷಣನೂ ಲಂಕೆಯ ರಾಜನಾಗುವಲ್ಲಿ ಸಫಲನಾದನು.

ಸಾವಿರಾರು ಮೈಲುಗಳಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಹಣ್ಣು ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ನುಂಗಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ ನಿಮ್ಮ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಎಷ್ಟು ಹೊಗಳಿದರೂ ಕಡಿಮೆಯೇ.

ಶ್ರೀರಾಮನು ಸೀತಾ ಮಾತೆಗೆ ಕೊಡಲು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಉಂಗುರವನ್ನು ನೀವು  ಬಾಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸಾಗರವನ್ನು ದಾಟಿದ್ದೀರಿ.

ನಿಮ್ಮ ಕೃಪೆಯಿಂದ  ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲಾ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸಗಳು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತವೆ.

ನೀವು ರಾಮನ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ಕಾವಲುಗಾರ. ನಿಮ್ಮ ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಯಾರೂ ಮುಂದೆ ಸಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಶ್ರೀರಾಮನ ಕೃಪೆ ಸಾಧ್ಯ.

ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸುವವರು ಸಕಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನೂ ಸುಖವನ್ನೂ ಕಾಣುತ್ತಾರೆನಿಮ್ಮಂತಹ ರಕ್ಷಕನನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಾಗನಾವು ಯಾರಿಗೂ ಅಥವಾ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಹೆದರುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.

ನಿಮ್ಮ ವೈಭವಕ್ಕೆ  ನೀವೇ ಸರಿಸಾಟಿನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಘರ್ಜನೆಗೆ ಮೂರು ಲೋಕಗಳೂ ನಡುಗತೊಡಗುತ್ತವೆ.

ನಿಮ್ಮ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡುವವರ ಹತ್ತಿರ ಯಾವುದೇ ಭೂತ ಅಥವಾ ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿಗಳು ಬರುವುದಿಲ್ಲ.

 ಹನುಮಾನ್ನಿಮ್ಮ ನಾಮವನ್ನು ಪಠಿಸಿದಾಗ ಅಥವಾ ಜಪಿಸಿದಾಗ ಎಲ್ಲಾ ರೋಗಗಳು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ನೋವುಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತವೆಆದ್ದರಿಂದನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಜಪಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ.

ಮನಸ್ಸುಕಾರ್ಯ ಹಾಗೂ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಯಾರು  ನಿಮ್ಮನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತಲಿರುತ್ತಾರೋ ಅವರನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಸಂಕಟಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತನಾಗುವಂತೆ ನೀವು ಮಾಡುತ್ತೀರಿ.

ಶ್ರೀರಾಮರು ಎಲ್ಲಾ ರಾಜರಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ತಪಸ್ವಿಆದರೆಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀರಾಮರ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದ್ದು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಮಾತ್ರ.

ಯಾವುದೇ ಹಂಬಲ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಬಯಕೆಯೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬರುವವನು ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ  ಫಲದ ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ

ನಿಮ್ಮ ವೈಭವವು ಎಲ್ಲಾ ನಾಲ್ಕು ಯುಗಗಳಲ್ಲಿ ಹರಡಿದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ವೈಭವವು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.

ನೀವು ಸಂತರು ಮತ್ತು ಋಷಿಗಳ ರಕ್ಷಕರಾಗಿದ್ದೀರಿ. ರಾಕ್ಷಸರ ನಾಶಕ ಮತ್ತು ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ರಾಮನ ಆರಾಧಕರು.

ಅರ್ಹರಿಗೆ ಸಿದ್ಧಿಗಳನ್ನು (ಎಂಟು ವಿಭಿನ್ನ ಶಕ್ತಿಗಳುಮತ್ತು ನಿಧಿಗಳನ್ನು (ಒಂಬತ್ತು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಸಂಪತ್ತನ್ನುನೀಡಲು ತಾಯಿ ಜಾನಕಿಯಿಂದ ನೀವು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ.

ನೀವು ರಾಮಭಕ್ತಿಯ ಸಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೀರಿನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ರಘುಪತಿಯ ವಿನಮ್ರ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಸೇವಕರಾಗಿ ಉಳಿಯಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾಥಿಸುತ್ತೇನೆ.

ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ಸ್ತುತಿನಿಮ್ಮ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡುತ್ತಾರೋಅವರು ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ರಾಮರ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಜೀವಿತಾವಧಿಯ ದುಃಖಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

ನಿಮ್ಮ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಮರಣಾನಂತರ ಶ್ರೀರಾಮರ ಅಮರ ವಾಸಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಶ್ರೀರಾಮರಿಗೆ ನಿಷ್ಠನಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.

ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ದೇವತೆ ಅಥವಾ ದೇವರ ಸೇವೆ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಭಗವಾನ್ ಹನುಮಂತನ ಸೇವೆಯು ಎಲ್ಲಾ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತದೆ.

ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾದ ಭಗವಾನ್ ಹನುಮಂತನನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುವವರು  ಎಲ್ಲಾ ತೊಂದರೆಗಳಿಂದ ಪಾರಾಗಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ನೋವುಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.

ಹೇ ಹನುಮಾನ್ಪ್ರಬಲ ಕರ್ತನೇದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಪರಮ ಗುರುವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕೃಪೆಯನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಿ.

 ಚಾಲೀಸಾವನ್ನು ನೂರು ಬಾರಿ ಪಠಿಸುವವನು ಎಲ್ಲಾ ಬಂಧನಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಮಹಾನ್ ಸುಖವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ.

 ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸವನ್ನು ಓದುವ ಮತ್ತು ಪಠಿಸುವವನು ತನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾನೆಅದಕ್ಕೆ ಶಿವನೇ ಸಾಕ್ಷಿ.

ಹೇ ಹನುಮಾನ್, ತುಳಸಿದಾಸರು ಹೇಳುವಂತೆ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀರಾಮನ ಸೇವಕನಾಗಿ, ಭಕ್ತನಾಗಿ ಉಳಿಯಲಿ ಎಂದು ಮತ್ತು ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಲಿ ಎಂದು ಬೇಡುತ್ತೇನೆ.

ದೋಹಾ

Related Post  Hanuman Chalisa Telugu

ಓ ವಾಯು ಪುತ್ರನೇ, ನೀವು ಎಲ್ಲಾ ದುಃಖಗಳನ್ನು ನಾಶಮಾಡುವವರು. ನೀವು ಅದೃಷ್ಟ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಮೂರ್ತರೂಪವಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಶ್ರೀರಾಮ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮತ್ತು ಸೀತೆಯೊಡನೆ, ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಸದಾ ನೆಲೆಸಿರಿ ಎಂದು ಬೇಡುತ್ತೇನೆ.

ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲಿಸಾ ಪಠಣದಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು!

ಯಾವುದೇ ಭಕ್ತರು ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲಿಸಾವನ್ನು ಪಠಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಹನುಮಾನ್ ಜಿ ಯನ್ನು ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ಹನುಮಾನ್ ಜಿ ಆ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ, ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಭಕ್ತರ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಕೆಟ್ಟ ಆಲೋಚನೆಗಳು ನಿರ್ಮೂಲನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತವೆ, ಭಕ್ತರ ಶತ್ರುಗಳು ದೂರ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾರೆ, ಭಕ್ತರು ಎಲ್ಲಾ ಕಾಯಿಲೆ, ಕೋಪ, ದುರಾಶೆ, ಬಾಂಧವ್ಯ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ, ಭಕ್ತರು ಹನುಮಾನ್ ಜಿ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಹನುಮಾನ್ ಭಕ್ತನು ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲಾ ಸಂತೋಷಗಳನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ

Hanuman Chalisa Kannada PDF Free Download

DOWNLOAD.

2 responses to “ಶ್ರೀ ಹನುಮಾನ ಚಾಲೀಸಾ ಅರ್ಥಸಹಿತ – Hanuman Chalisa Kannada PDF”

    1. Sure Madam, we will update it asap & share the link

      Reply

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.