Sri Suktam in Kannada – Sri Sukta, also known as Shri Suktam, is a devotional hymn revering Sri as Lakṣmi, the Hindu goddess of wealth, prosperity and fertility.

The Sri Suktam describes Sri (Goddess Lakshmi) as glorious, ornamented, royal, lustrous as gold, and radiant as fire, moon and the sun. She is addressed as the bestower of fame, bounty and abundance in the form of gold, cattle, horses and food.

Also View in

English | Hindi | Telugu | TamilMalayalam | Gujarati | Oriya | Bengali

Sri Suktam in Kannada

ಓಂ || ಹಿರ’ಣ್ಯವರ್ಣಾಂ ಹರಿ’ಣೀಂ ಸುವರ್ಣ’ರತಸ್ರ’ಜಾಮ್ |

ಂದ್ರಾಂ ಹಿರಣ್ಮ’ಯೀಂ ಕ್ಷ್ಮೀಂ ಜಾತ’ವೇದೋ ಆವ’ಹ ||

ತಾಂ ಆವ’ ಜಾತ’ವೇದೋ ಕ್ಷ್ಮೀಮನ’ಪಗಾಮಿನೀ”ಮ್ |
ಸ್ಯಾಂ ಹಿರ’ಣ್ಯಂ ವಿಂದೇಯಂ ಗಾಮಶ್ವಂ ಪುರು’ಷಾಹಮ್ ||

ಶ್ವಪೂರ್ವಾಂ ರ’ಥಧ್ಯಾಂ ಸ್ತಿನಾ”ದ-ಪ್ರಬೋಧಿ’ನೀಮ್ |
ಶ್ರಿಯಂ’ ದೇವೀಮುಪ’ಹ್ವಯೇ ಶ್ರೀರ್ಮಾ ದೇವೀರ್ಜು’ಷತಾಮ್ ||

READ  Saraswati Stotram - Saraswati Mantram in Telugu

ಕಾಂ ಸೋ”ಸ್ಮಿತಾಂ ಹಿರ’ಣ್ಯಪ್ರಾಕಾರಾ’ಮಾರ್ದ್ರಾಂ ಜ್ವಲಂ’ತೀಂ ತೃಪ್ತಾಂ ರ್ಪಯಂ’ತೀಮ್ |
ದ್ಮೇ ಸ್ಥಿತಾಂ ದ್ಮವ’ರ್ಣಾಂ ತಾಮಿಹೋಪ’ಹ್ವಯೇ ಶ್ರಿಯಮ್ ||

ಂದ್ರಾಂ ಪ್ರ’ಭಾಸಾಂ ಸಾ ಜ್ವಲಂ’ತೀಂ ಶ್ರಿಯಂ’ ಲೋಕೇ ದೇವಜು’ಷ್ಟಾಮುದಾರಾಮ್ |
ತಾಂ ದ್ಮಿನೀ’ಮೀಂ ಶರ’ಣಹಂ ಪ್ರಪ’ದ್ಯೇ‌உಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ಮೇ’ ನಶ್ಯತಾಂ ತ್ವಾಂ ವೃ’ಣೇ ||

ದಿತ್ಯವ’ರ್ಣೇ ತಸೋ‌உಧಿ’ಜಾತೋ ವಸ್ಪತಿಸ್ತವ’ ವೃಕ್ಷೋ‌உಥ ಬಿಲ್ವಃ |
ಸ್ಯ ಫಲಾ’ನಿಸಾನು’ದಂತು ಮಾಯಾಂತ’ರಾಯಾಶ್ಚ’ ಬಾಹ್ಯಾ ಅ’ಕ್ಷ್ಮೀಃ ||

ಉಪೈತು ಮಾಂ ದೇಖಃ ಕೀರ್ತಿಶ್ಚ ಮಣಿ’ನಾ ಹ |
ಪ್ರಾದುರ್ಭೂತೋ‌உಸ್ಮಿ’ ರಾಷ್ಟ್ರೇ‌உಸ್ಮಿನ್ ಕೀರ್ತಿಮೃ’ದ್ಧಿಂ ದಾದು’ ಮೇ ||

ಕ್ಷುತ್ಪಿ’ಪಾಸಾಮ’ಲಾಂ ಜ್ಯೇಷ್ಠಾಮ’ಕ್ಷೀಂ ನಾ’ಶಯಾಮ್ಯಹಮ್ |
ಅಭೂ’ತಿಮಸ’ಮೃದ್ಧಿಂ ಚ ಸರ್ವಾಂ ನಿರ್ಣು’ದ ಮೇ ಗೃಹಾತ್ ||

READ  Surya Kavacham in Telugu - సూర్య కవచం

ದ್ವಾರಾಂ ದು’ರಾರ್ಷಾಂ ನಿತ್ಯಪು’ಷ್ಟಾಂ ಕರೀಷಿಣೀ”ಮ್ |
ಶ್ವರೀಗ್‍ಮ್’ ಸರ್ವ’ಭೂತಾನಾಂ ತಾಮಿಹೋಪ’ಹ್ವಯೇ ಶ್ರಿಯಮ್ ||

ಮನ’ಸಃ ಕಾಮಾಕೂತಿಂ ವಾಚಃ ತ್ಯಮ’ಶೀಮಹಿ |
ಶೂನಾಂ ರೂಪಮನ್ಯ’ಸ್ಯ ಮಯಿ ಶ್ರೀಃ ಶ್ರ’ಯತಾಂ ಯಶಃ’ ||

ರ್ದಮೇ’ನ ಪ್ರ’ಜಾಭೂತಾ ಯಿ ಸಂಭ’ವ ರ್ದಮ |
ಶ್ರಿಯಂ’ ವಾಸಯ’ ಮೇ ಕುಲೇ ಮಾತರಂ’ ಪದ್ಮಮಾಲಿ’ನೀಮ್ ||

ಆಪಃ’ ಸೃಜಂತು’ ಸ್ನಿಗ್ದಾನಿ ಚಿಕ್ಲೀತ ವ’ಸ ಮೇ ಗೃಹೇ |
ನಿ ಚ’ ದೇವೀಂ ಮಾರಂ ಶ್ರಿಯಂ’ ವಾಸಯ’ ಮೇ ಕುಲೇ ||

ರ್ದ್ರಾಂ ಪುಷ್ಕರಿ’ಣೀಂ ಪುಷ್ಟಿಂ ಸುರ್ಣಾಮ್ ಹೇ’ಮಮಾಲಿನೀಮ್ |
ಸೂರ್ಯಾಂ ಹಿರಣ್ಮ’ಯೀಂ ಕ್ಷ್ಮೀಂ ಜಾತ’ವೇದೋ ಆವ’ಹ ||

ರ್ದ್ರಾಂ ಯಃ ಕರಿ’ಣೀಂ ಷ್ಟಿಂ ಪಿಲಾಮ್ ಪ’ದ್ಮಮಾಲಿನೀಮ್ |
ಂದ್ರಾಂ ಹಿರಣ್ಮ’ಯೀಂ ಕ್ಷ್ಮೀಂ ಜಾತ’ವೇದೋ ಆವ’ಹ ||

READ  Anjaneya Dandakam in Telugu | PDF Free Download

ತಾಂ ಆವ’ ಜಾತ’ವೇದೋ ಕ್ಷೀಮನ’ಪಗಾಮಿನೀ”ಮ್ |
ಸ್ಯಾಂ ಹಿರ’ಣ್ಯಂ ಪ್ರಭೂ’ತಂ ಗಾವೋ’ ದಾಸ್ಯೋ‌உಶ್ವಾ”ನ್, ವಿಂದೇಯಂ ಪುರು’ಷಾಹಮ್ ||

ಓಂ ಹಾದೇವ್ಯೈ ಚ’ ವಿದ್ಮಹೇ’ ವಿಷ್ಣುತ್ನೀ ಚ’ ಧೀಮಹಿ | ತನ್ನೋ’ ಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ಪ್ರಚೋದಯಾ”ತ್ ||

ಶ್ರೀ-ರ್ವರ್ಚ’ಸ್ವ-ಮಾಯು’ಷ್ಯ-ಮಾರೋ”ಗ್ಯಮಾವೀ’ಧಾತ್ ಪವ’ಮಾನಂ ಮಹೀಯತೇ” |

ಧಾನ್ಯಂ ನಂ ಶುಂ ಹುಪು’ತ್ರಲಾಭಂ ತಸಂ”ವತ್ಸರಂ ದೀರ್ಘಮಾಯುಃ’ ||

ಓಂ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ’ ||

Spread the Hinduism

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.