Surya Ashtakam in Telugu

Surya Ashtakam Lyrics in Telugu, download Suryashtakam PDF file from the bottom link. సూర్యాష్టకం ఆదిదేవ నమస్తుభ్యం ప్రసీద మభాస్కర దివాకర నమస్తుభ్యం ప్రభాకర నమోస్తుతే సప్తాశ్వ రధ మారూఢం ప్రచండం కశ్యపాత్మజం శ్వేత పద్మధరం దేవం తం సూర్యం ప్రణమామ్యహం లోహితం రధమారూఢం సర్వ లోక పితామహం మహాపాప హరం దేవం తం సూర్యం ప్రణమామ్యహం త్రైగుణ్యం చ మహాశూరం బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరం మహా పాప హరం దేవం తం సూర్యం ప్రణమామ్యహం బృంహితం తేజసాం పుంజం వాయు మాకాశ మేవచ ప్రభుంచ సర్వ లోకానాం తం సూర్యం ప్రణమామ్యహం బంధూక పుష్ప సంకాశం హార కుండల భూషితం ఏక చక్రధరం దేవం తం సూర్యం ప్రణమామ్యహం విశ్వేశం విశ్వ కర్తారం మహా తేజః ప్రదీపనం మహా పాప హరం దేవం తం సూర్యం ప్రణమామ్యహం తం సూర్యం జగతాం నాధం జ్నాన విజ్నాన మోక్షదం మహా పాప హరం దేవం తం సూర్యం ప్రణమామ్యహం సూర్యాష్టకం పఠేన్నిత్యం గ్రహపీడా ప్రణాశనం అపుత్రో లభతే పుత్రం దరిద్రో ధనవాన్ భవేత్ ఆమిషం మధుపానం చ యః కరోతి రవేర్ధినే సప్త జన్మ భవేద్రోగీ జన్మ కర్మ దరిద్రతా స్త్రీ తైల మధు మాంసాని హస్త్యజేత్తు రవేర్ధినే న వ్యాధి శోక దారిద్ర్యం సూర్య…
Read more
 • 0

Hanuman Ashtothra Shatha Namavali in Telugu

Hanuman Ashtothara Shathanamavali in Telugu ఓం శ్రీ ఆంజనేయాయ నమః ఓం మహావీరాయ నమః ఓం హనుమతే నమః ఓం సీతాదేవి ముద్రాప్రదాయకాయ నమః ఓం మారుతాత్మజాయ నమః ఓం తత్త్వఙ్ఞానప్రదాయ నమః ఓం అశొకవనికాచ్చేత్రే నమః ఓం సర్వబంధ విమోక్త్రే నమః ఓం రక్షోవిధ్వంసకారకాయనమః ఓం పరవిద్వప నమః ఓం పరశౌర్య వినాశనాయ నమః ఓం పరమంత్ర నిరాకర్త్రే నమః ఓం పరమంత్ర ప్రభేవకాయ నమః ఓం సర్వగ్రహ వినాశినే నమః ఓం భీమసేన సహాయకృతే నమః ఓం సర్వదుఃఖ హరాయ నమః ఓం సర్వలోక చారిణే నమః ఓం మనోజవాయ నమః ఓం పారిజాత ధృమమూలస్ధాయ నమః ఓం సర్వమంత్ర స్వరూపవతే నమః ఓం సర్వయంత్రాత్మకాయ నమః ఓం సర్వతంత్ర స్వరూపిణే నమః ఓం కపీశ్వరాయ నమః ఓం మహాకాయాయ నమః ఓం సర్వరోగహరాయ నమః ఓం ప్రభవే నమః ఓం బలసిద్ధికరాయ నమః ఓం సర్వ విద్యాసంపత్ర్ప వాయకాయ నమః ఓం కపిసేనా నాయకాయ నమః ఓం భవిష్యచ్చతు రాననాయ నమః ఓం కూమార బ్రహ్మచారిణే నమః ఓం రత్నకుండల దీప్తిమతే నమః ఓం చంచల ద్వాల సన్నద్ధలంబమాన శిఖోజ్వలాయ నమః ఓం గంధ్ర్వ విద్యాతత్వఙ్ఞాయ నమః ఓం మహాబలపరాక్రమాయ నమః ఓం కారాగృహ విమోక్త్రే నమః ఓం శృంఖల బంధ విమోచకాయ నమః ఓం సాగరోత్తారకాయ నమః ఓం ప్రాఙ్ఞాయ…
Read more
 • 0

Hanuman Chalisa English

Hanuman Chalisa in English Hanuman Chalisa Lyrics in English PDF File. Doha Shri Guru Charan Sarooja-raj Nija manu Mukura Sudhaari Baranau Rahubhara Bimala Yasha Jo Dayaka Phala Chari Budhee-Heen Thanu Jannikay Sumirow Pavana Kumara Bala-Budhee Vidya Dehoo Mohee Harahu Kalesha Vikaara Chopai Jai Hanuman gyan gun sagar Jai Kapis tihun lok ujagar Ram doot atulit bal dhama Anjaani-putra Pavan sut nama Mahabir Bikram Bajrangi Kumati nivar sumati Ke sangi Kanchan varan viraj subesa Kanan Kundal Kunchit Kesha Hath Vajra Aur Dhuvaje Viraje Kaandhe moonj janehu sajai Sankar suvan kesri Nandan Tej prataap maha jag vandan Vidyavaan guni ati chatur Ram kaj karibe ko aatur Prabu charitra sunibe-ko rasiya Ram Lakhan Sita man Basiya Sukshma roop dhari Siyahi dikhava Vikat roop dhari lank jarava Bhima roop dhari asur sanghare Ramachandra ke kaj sanvare Laye Sanjivan Lakhan Jiyaye Shri Raghuvir Harashi ur laye Raghupati Kinhi bahut ba…
Read more
 • 0

Hanuman Chalisa Telugu

Hanuman Chalisa in Telugu Hanuman Chalisa Lyrics in Telugu. దోహా- శ్రీగురు చరన సరోజ రజ నిజ మను ముకుర సుధార బరణౌం రఘువర విమల యశ  జో దాయకు ఫలచార || బుద్ధిహీన తను జానికే సుమిరౌం పవనకుమార బల బుద్ధి విద్యా దేహు మోహిఁ హరహు కలేస వికార || చౌపాయీ- జయ హనుమాన జ్ఞాన గుణ సాగర | జయ కపీశ తిహుం లోక ఉజాగర || ౧ || రామ దూత అతులిత బల ధామా | అంజనిపుత్ర పవనసుత నామా || ౨ || మహావీర విక్రమ బజరంగీ | కుమతి నివార సుమతి కే సంగీ || ౩ || కంచన బరన విరాజ సువేసా | కానన కుండల కుంచిత కేశా || ౪ || హాథ వజ్ర ఔ ధ్వజా విరాజై | కాంధే మూంజ జనేఊ సాజై || ౫ || సంకర సువన కేసరీనందన | తేజ ప్రతాప మహా జగ వందన || ౬ || విద్యావాన గుణీ అతిచాతుర | రామ కాజ కరిబే కో ఆతుర || ౭ || ప్రభు చరిత్ర సునిబే కో రసియా | రామ లఖన సీతా మన బసియా || ౮ || సూక్ష్మ రూప ధరి సియహిఁ దిఖావా | వికట రూప ధరి లంక జరావా || ౯ || భీమ రూప ధరి అసుర సంహారే | రామచంద్ర కే కాజ సంవారే || ౧౦ || లాయ సజీవన లఖన జియాయే | శ్రీరఘువీర హరషి ఉర లాయే || ౧౧ || రఘుపతి కీన్హీ బహుత బడాయీ | తుమ మమ ప్రియ భరత సమ భాయీ || ౧౨ || స…
Read more
 • 0

Hanuman Chalisa Tamil

Hanuman Chalisa in Tamil Hanuman Chalisa in Tamil PDF File. தோஹா ஶ்ரீ குரு சரண ஸரோஜ ரஜ னிஜமன முகுர ஸுதாரி | வரணௌ ரகுவர விமலயஶ ஜோ தாயக பலசாரி || புத்திஹீன தனுஜானிகை ஸுமிரௌ பவன குமார | பல புத்தி வித்யா தேஹு மோஹி ஹரஹு கலேஶ விகார் || த்யானம் கோஷ்பதீக்றுத வாராஶிம் மஶகீக்றுத ராக்ஷஸம் | ராமாயண மஹாமாலா ரத்னம் வம்தே அனிலாத்மஜம் || யத்ர யத்ர ரகுனாத கீர்தனம் தத்ர தத்ர க்றுதமஸ்தகாம்ஜலிம் | பாஷ்பவாரி பரிபூர்ண லோசனம் மாருதிம் னமத ராக்ஷஸாம்தகம் || சௌபாஈ ஜய ஹனுமான ஜ்ஞான குண ஸாகர | ஜய கபீஶ திஹு லோக உஜாகர || 1 || ராமதூத அதுலித பலதாமா | அம்ஜனி புத்ர பவனஸுத னாமா || 2 || மஹாவீர விக்ரம பஜரங்கீ | குமதி னிவார ஸுமதி கே ஸங்கீ ||3 || கம்சன வரண விராஜ ஸுவேஶா | கானன கும்டல கும்சித கேஶா || 4 || ஹாதவஜ்ர ஔ த்வஜா விராஜை | காம்தே மூம்ஜ ஜனேவூ ஸாஜை || 5|| ஶம்கர ஸுவன கேஸரீ னன்தன | தேஜ ப்ரதாப மஹாஜக வன்தன || 6 || வித்யாவான குணீ அதி சாதுர | ராம காஜ கரிவே கோ ஆதுர || 7 || ப்ரபு சரித்ர ஸுனிவே கோ ரஸியா | ராமலகன ஸீதா மன பஸியா || 8|| ஸூக்ஷ்ம ரூபதரி ஸியஹி திகாவா | விகட ரூபத…
Read more
 • 0

Hanuman Chalisa Kannada

Hanuman Chalisa in Kannada Hanuman Chalisa Kannada PDF. ದೋಹಾ ಶ್ರೀ ಗುರು ಚರಣ ಸರೋಜ ರಜ ನಿಜಮನ ಮುಕುರ ಸುಧಾರಿ | ವರಣೌ ರಘುವರ ವಿಮಲಯಶ ಜೋ ದಾಯಕ ಫಲಚಾರಿ || ಬುದ್ಧಿಹೀನ ತನುಜಾನಿಕೈ ಸುಮಿರೌ ಪವನ ಕುಮಾರ | ಬಲ ಬುದ್ಧಿ ವಿದ್ಯಾ ದೇಹು ಮೋಹಿ ಹರಹು ಕಲೇಶ ವಿಕಾರ್ || ಧ್ಯಾನಮ್ ಗೋಷ್ಪದೀಕೃತ ವಾರಾಶಿಂ ಮಶಕೀಕೃತ ರಾಕ್ಷಸಮ್ | ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಮಾಲಾ ರತ್ನಂ ವಂದೇ ಅನಿಲಾತ್ಮಜಮ್ || ಯತ್ರ ಯತ್ರ ರಘುನಾಥ ಕೀರ್ತನಂ ತತ್ರ ತತ್ರ ಕೃತಮಸ್ತಕಾಂಜಲಿಮ್ | ಭಾಷ್ಪವಾರಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಲೋಚನಂ ಮಾರುತಿಂ ನಮತ ರಾಕ್ಷಸಾಂತಕಮ್ || ಚೌಪಾಈ ಜಯ ಹನುಮಾನ ಙ್ಞಾನ ಗುಣ ಸಾಗರ | ಜಯ ಕಪೀಶ ತಿಹು ಲೋಕ ಉಜಾಗರ || 1 || ರಾಮದೂತ ಅತುಲಿತ ಬಲಧಾಮಾ | ಅಂಜನಿ ಪುತ್ರ ಪವನಸುತ ನಾಮಾ || 2 || ಮಹಾವೀರ ವಿಕ್ರಮ ಬಜರಂಗೀ | ಕುಮತಿ ನಿವಾರ ಸುಮತಿ ಕೇ ಸಂಗೀ ||3 || ಕಂಚನ ವರಣ ವಿರಾಜ ಸುವೇಶಾ | ಕಾನನ ಕುಂಡಲ ಕುಂಚಿತ ಕೇಶಾ || 4 || ಹಾಥವಜ್ರ ಔ ಧ್ವಜಾ ವಿರಾಜೈ | ಕಾಂಥೇ ಮೂಂಜ ಜನೇವೂ ಸಾಜೈ || 5|| ಶಂಕರ ಸುವನ ಕೇಸರೀ ನಂದನ | ತೇಜ ಪ್ರತಾಪ ಮಹಾಜಗ ವಂದನ || 6 || ವಿದ್ಯಾವಾನ ಗುಣೀ ಅತಿ ಚಾತುರ | ರಾಮ ಕಾಜ ಕರಿವೇ ಕೋ ಆತುರ || 7 || ಪ್ರಭು ಚರಿತ್ರ ಸುನಿವೇ ಕೋ ರಸಿಯಾ | ರಾಮಲಖನ ಸೀತಾ ಮನ ಬಸಿಯಾ || 8|| ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೂಪಧರಿ ಸಿಯಹಿ ದಿಖಾವಾ | ವಿಕಟ ರೂಪಧರಿ ಲಂಕ ಜರಾವಾ || 9 || ಭೀಮ ರ…
Read more
 • 2

Hanuman Chalisa Gujarati

Hanuman Chalisa Lyrics in Gujarati Hanuman Chalisa PDF in Gujarati. દોહા શ્રી ગુરુ ચરણ સરોજ રજ નિજમન મુકુર સુધારિ | વરણૌ રઘુવર વિમલયશ જો દાયક ફલચારિ || બુદ્ધિહીન તનુજાનિકૈ સુમિરૌ પવન કુમાર | બલ બુદ્ધિ વિદ્યા દેહુ મોહિ હરહુ કલેશ વિકાર || ધ્યાનમ ગોષ્પદીકૃત વારાશિં મશકીકૃત રાક્ષસમ | રામાયણ મહામાલા રત્નં વંદે અનિલાત્મજમ || યત્ર યત્ર રઘુનાથ કીર્તનં તત્ર તત્ર કૃતમસ્તકાંજલિમ | ભાષ્પવારિ પરિપૂર્ણ લોચનં મારુતિં નમત રાક્ષસાંતકમ || ચૌપાઈ જય હનુમાન જ્ઞાન ગુણ સાગર | જય કપીશ તિહુ લોક ઉજાગર || 1 || રામદૂત અતુલિત બલધામા | અંજનિ પુત્ર પવનસુત નામા || 2 || મહાવીર વિક્રમ બજરઙ્ગી | કુમતિ નિવાર સુમતિ કે સઙ્ગી ||3 || કંચન વરણ વિરાજ સુવેશા | કાનન કુંડલ કુંચિત કેશા || 4 || હાથવજ્ર ઔ ધ્વજા વિરાજૈ | કાંથે મૂંજ જનેવૂ સાજૈ || 5|| શંકર સુવન કેસરી નન્દન | તેજ પ્રતાપ મહાજગ વન્દન || 6 || વિદ્યાવાન ગુણી અતિ ચાતુર | રામ કાજ કરિવે કો આતુર || 7 || પ્રભુ ચરિત્ર સુનિવે કો રસિયા | રામલખન સીતા મન બસિયા || 8|| સૂક્ષ્મ રૂપધરિ સિયહિ દિખાવા | વિકટ રૂપધરિ લંક જરાવા || 9 |…
Read more
 • 0

Hanuman Chalisa Odia

Hanuman Chalisa in Odia Hanuman Chalisa Lyrics PDF in Odia. ଦୋହା ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ଚରଣ ସରୋଜ ରଜ ନିଜମନ ମୁକୁର ସୁଧାରି | ଵରଣୌ ରଘୁଵର ଵିମଲୟଶ ଜୋ ଦାୟକ ଫଲଚାରି || ବୁଦ୍ଧିହୀନ ତନୁଜାନିକୈ ସୁମିରୌ ପଵନ କୁମାର | ବଲ ବୁଦ୍ଧି ଵିଦ୍ୟା ଦେହୁ ମୋହି ହରହୁ କଲେଶ ଵିକାର || ଧ୍ୟାନମ ଗୋଷ୍ପଦୀକୃତ ଵାରାଶିଂ ମଶକୀକୃତ ରାକ୍ଷସମ | ରାମାୟଣ ମହାମାଲା ରତ୍ନଂ ଵଂଦେ ଅନିଲାତ୍ମଜମ || ୟତ୍ର ୟତ୍ର ରଘୁନାଥ କୀର୍ତନଂ ତତ୍ର ତତ୍ର କୃତମସ୍ତକାଂଜଲିମ | ଭାଷ୍ପଵାରି ପରିପୂର୍ଣ ଲୋଚନଂ ମାରୁତିଂ ନମତ ରାକ୍ଷସାଂତକମ || ଚୌପାଈ ଜୟ ହନୁମାନ ଜ୍ଞାନ ଗୁଣ ସାଗର | ଜୟ କପୀଶ ତିହୁ ଲୋକ ଉଜାଗର || 1 || ରାମଦୂତ ଅତୁଲିତ ବଲଧାମା | ଅଂଜନି ପୁତ୍ର ପଵନସୁତ ନାମା || 2 || ମହାଵୀର ଵିକ୍ରମ ବଜରଙ୍ଗୀ | କୁମତି ନିଵାର ସୁମତି କେ ସଙ୍ଗୀ ||3 || କଂଚନ ଵରଣ ଵିରାଜ ସୁଵେଶା | କାନନ କୁଂଡଲ କୁଂଚିତ କେଶା || 4 || ହାଥଵଜ୍ର ଔ ଧ୍ଵଜା ଵିରାଜୈ | କାଂଥେ ମୂଂଜ ଜନେଵୂ ସାଜୈ || 5|| ଶଂକର ସୁଵନ କେସରୀ ନନ୍ଦନ | ତେଜ ପ୍ରତାପ ମହାଜଗ ଵନ୍ଦନ || 6 || ଵିଦ୍ୟାଵାନ ଗୁଣୀ ଅତି ଚାତୁର | ରାମ କାଜ କରିଵେ କୋ ଆତୁର || 7 || ପ୍ରଭୁ ଚରିତ୍ର ସୁନିଵେ କୋ ରସିୟା | ରାମଲଖନ ସୀତା ମନ ବସିୟା || 8|| ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପଧରି ସିୟହି ଦିଖାଵା | ଵିକଟ ରୂପଧରି ଲଂକ ଜରାଵା || 9 || ଭୀମ…
Read more
 • 0

Lord Hanuman Chalisa in Bengali

Hanuman Chalisa in Bengali Hanuman Chalisa Lyrics in Bengali PDF Free Download. দোহা শ্রী গুরু চরণ সরোজ রজ নিজমন মুকুর সুধারি | বরণৌ রঘুবর বিমলয়শ জো দায়ক ফলচারি || বুদ্ধিহীন তনুজানিকৈ সুমিরৌ পবন কুমার | বল বুদ্ধি বিদ্য়া দেহু মোহি হরহু কলেশ বিকার || ধ্য়ানম গোষ্পদীকৃত বারাশিং মশকীকৃত রাক্ষসম | রামায়ণ মহামালা রত্নং বংদে অনিলাত্মজম || য়ত্র য়ত্র রঘুনাথ কীর্তনং তত্র তত্র কৃতমস্তকাংজলিম | ভাষ্পবারি পরিপূর্ণ লোচনং মারুতিং নমত রাক্ষসাংতকম || চৌপাঈ জয় হনুমান জ্ঞান গুণ সাগর | জয় কপীশ তিহু লোক উজাগর || 1 || রামদূত অতুলিত বলধামা | অংজনি পুত্র পবনসুত নামা || 2 || মহাবীর বিক্রম বজরঙ্গী | কুমতি নিবার সুমতি কে সঙ্গী ||3 || কংচন বরণ বিরাজ সুবেশা | কানন কুংডল কুংচিত কেশা || 4 || হাথবজ্র ঔ ধ্বজা বিরাজৈ | কাংথে মূংজ জনেবূ সাজৈ || 5|| শংকর সুবন কেসরী নন্দন | তেজ প্রতাপ মহাজগ বন্দন || 6 || বিদ্য়াবান গুণী অতি চাতুর | রাম কাজ করিবে কো আতুর || 7 || প্রভু চরিত্র সুনিবে কো রসিয়া | রামলখন সীতা মন বসিয়া || 8|| সূক্ষ্ম রূপধরি সিয়হি দিখাবা | বিকট রূপধরি লংক …
Read more
 • 0

Hanuman Dandakam Lyrics in English

Hanuman Dandakam Lyrics in English Anjaneya Dandakam English Lyrics PDF File. śrī āñjaneyaṃ prasannāñjaneyaṃ prabhādivyakāyaṃ prakīrti pradāyaṃ bhaje vāyuputraṃ bhaje vālagātraṃ bhajehaṃ pavitraṃ bhaje sūryamitraṃ bhaje rudrarūpaṃ bhaje brahmatejaṃ baṭañcun prabhātambu sāyantramun nīnāmasaṅkīrtanal jesi nī rūpu varṇiñci nīmīda ne daṇḍakaṃ bokkaṭin jeya nī mūrtigāviñci nīsundaraṃ beñci nī dāsadāsuṇḍavai rāmabhaktuṇḍanai ninnu negolcedan nī kaṭākṣambunan jūcite veḍukal cesite nā morāliñcite nannu rakṣiñcite añjanādevi garbhānvayā deva ninneñca nenentavāḍan dayāśālivai jūciyun dātavai brociyun daggaran nilciyun dolli sugrīvukun-mantrivai svāmi kāryārthamai yegi śrīrāma saumitrulaṃ jūci vārinvicāriñci sarveśu būjiñci yabbhānujuṃ baṇṭu gāviñci vālinin jampiñci kākutthsa tilakun kṛpādṛṣṭi vīkṣiñci kiṣkindhaketeñci śrīrāma kāryārthamai laṅka keteñciyun laṅkiṇin jampiyun laṅkanun gālciyun yabhbhūmijaṃ jūci yānandamuppoṅgi yāyuṅgarambicci yāratnamun decci śrīrā…
Read more
 • 0

Anjaneya Dandakam in Telugu | PDF Free Download

హనుమాన్ దండకం Hanuman Dandakam Telugu PDF Free download. శ్రీ ఆంజనేయం ప్రసన్నాంజనేయం ప్రభాదివ్యకాయం ప్రకీర్తి ప్రదాయం భజే వాయుపుత్రం భజే వాలగాత్రం భజేహం పవిత్రం భజే సూర్యమిత్రం భజే రుద్రరూపం భజే బ్రహ్మతేజం బటంచున్ ప్రభాతంబు సాయంత్రమున్ నీనామసంకీర్తనల్ జేసి నీ రూపు వర్ణించి నీమీద నే దండకం బొక్కటిన్ జేయ నీ మూర్తిగావించి నీసుందరం బెంచి నీ దాసదాసుండవై రామభక్తుండనై నిన్ను నేగొల్చెదన్ నీ కటాక్షంబునన్ జూచితే వేడుకల్ చేసితే నా మొరాలించితే నన్ను రక్షించితే అంజనాదేవి గర్భాన్వయా దేవ నిన్నెంచ నేనెంతవాడన్ దయాశాలివై జూచియున్ దాతవై బ్రోచియున్ దగ్గరన్ నిల్చియున్ దొల్లి సుగ్రీవుకున్-మంత్రివై స్వామి కార్యార్థమై యేగి శ్రీరామ సౌమిత్రులం జూచి వారిన్విచారించి సర్వేశు బూజించి యబ్భానుజుం బంటు గావించి వాలినిన్ జంపించి కాకుత్థ్స తిలకున్ కృపాదృష్టి వీక్షించి కిష్కింధకేతెంచి శ్రీరామ కార్యార్థమై లంక కేతెంచియున్ లంకిణిన్ జంపియున్ లంకనున్ గాల్చియున్ యభ్భూమిజం జూచి యానందముప్పొంగి యాయుంగరంబిచ్చి యారత్నమున్ దెచ్చి శ్రీరామునకున్నిచ్చి సంతోషమున్‌జేసి సుగ్రీవునిన్ యంగదున్ జాంబవంతు న్నలున…
Read more
 • 0

Mahishasura Mardini Stotram Lyrics & Meaning

Mahishasura Mardini Stotram is most popular stotram of Goddess Durga, written by Guru Adi Shankaracharya. This devotional verse is addressed to Goddess, who killed Demon Mahishasura on the day of Vijayadashami. Mahisasura Mardini is the fierce form of Goddess Parvathi depicted with 10 arms who rides in a lion and carrying weapons and assumes symbolic hand gestures. Reading this stotra on Maha Navami, Dassehra, Diwali & Navaratri days is considered as very auspicious. Mahishasura Mardini Stotram Lyrics in PDF Hindi Telugu English Tamil Kannada Malayalam Mahishasura Mardini Stotram Meaning     The Daughter of the Mountain and Joy of the World. || 1 || O Divine Mother, I invoke You and take refuge in Your Auspicious Feet Salutations to You O Divine Mother, I Invoke You; Who is the Daughter of the Mountain; By Whose presence the whole World is filled with Joy; For Whom the whole World is a Divine Play and Who is Praised b…
Read more
 • 0

Sri Suktam in Oriya

Sri Suktam in Oriya - Sri Sukta, also known as Shri Suktam, is a devotional hymn revering Sri as Lakṣmi, the Hindu goddess of wealth, prosperity and fertility. The Sri Suktam describes Sri (Goddess Lakshmi) as glorious, ornamented, royal, lustrous as gold, and radiant as fire, moon and the sun. She is addressed as the bestower of fame, bounty and abundance in the form of gold, cattle, horses and food. Also View in English | Hindi | Telugu | Tamil | Kannada | Malayalam | Gujarati | Bengali Download Sri Suktam Oriya PDF file Sri Suktam in Oriya ଓଂ || ହିର’ଣ୍ୟଵର୍ଣାଂ ହରି’ଣୀଂ ସୁଵର୍ଣ’ରଜତସ୍ର’ଜାମ | ଚଂଦ୍ରାଂ ହିରଣ୍ମ’ୟୀଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀଂ ଜାତ’ଵେଦୋ ମ ଆଵ’ହ || ତାଂ ମ ଆଵ’ହ ଜାତ’ଵେଦୋ ଲକ୍ଷ୍ମୀମନ’ପଗାମିନୀ”ମ | ୟସ୍ୟାଂ ହିର’ଣ୍ୟଂ ଵିଂଦେୟଂ ଗାମଶ୍ଵଂ ପୁରୁ’ଷାନହମ || ଅଶ୍ଵପୂର୍ଵାଂ ର’ଥମଧ୍ୟାଂ ହସ୍ତିନା”ଦ-ପ୍ରବୋଧି’ନୀମ | ଶ୍ରିୟଂ’ ଦେଵୀମୁପ’ହ୍ଵୟେ ଶ୍ରୀର୍ମା ଦେଵୀର୍ଜୁ’ଷତାମ || କାଂ ସୋ”ସ୍ମିତାଂ ହିର’ଣ୍ୟପ୍ରାକାରା’ମାର୍ଦ୍ରାଂ ଜ୍ଵଲଂ’ତୀଂ ତୃପ୍ତାଂ ତର୍ପୟଂ’ତୀମ | ପଦ୍ମେ ସ୍ଥିତାଂ ପଦ୍ମଵ’ର୍ଣାଂ ତାମିହୋପ’ହ୍ଵୟେ ଶ୍ରିୟମ || ଚଂଦ୍ରାଂ ପ୍…
Read more
 • 0

Sri Suktam in Bengali

Sri Suktam in Bengali - Sri Sukta, also known as Shri Suktam, is a devotional hymn revering Sri as Lakṣmi, the Hindu goddess of wealth, prosperity and fertility. The Sri Suktam describes Sri (Goddess Lakshmi) as glorious, ornamented, royal, lustrous as gold, and radiant as fire, moon and the sun. She is addressed as the bestower of fame, bounty and abundance in the form of gold, cattle, horses and food. Also view in English | Hindi | Telugu | Tamil | Kannada | Malayalam | Gujarati | Oriya Sri Suktam in Bengali ওং || হির’ণ্য়বর্ণাং হরি’ণীং সুবর্ণ’রজতস্র’জাম | চংদ্রাং হিরণ্ম’য়ীং লক্ষ্মীং জাত’বেদো ম আব’হ || তাং ম আব’হ জাত’বেদো লক্ষ্মীমন’পগামিনী”ম | য়স্য়াং হির’ণ্য়ং বিংদেয়ং গামশ্বং পুরু’ষানহম || অশ্বপূর্বাং র’থমধ্য়াং হস্তিনা”দ-প্রবোধি’নীম | শ্রিয়ং’ দেবীমুপ’হ্বয়ে শ্রীর্মা দেবীর্জু’ষতাম || কাং সো”স্মিতাং হির’ণ্য়প্রাকারা’মার্দ্রাং জ্বলং’তীং তৃপ্তাং তর্পয়ং’তীম | পদ্মে স্থিতাং পদ্মব’র্ণাং তামিহোপ’হ্বয়ে শ্রিয়ম || চংদ্রাং প্র’ভাসাং য়শসা জ্বলং’তীং শ্রিয়ং’ লোকে দে…
Read more
 • 0