Hanuman Chalisa Gujarati

Hanuman Chalisa Lyrics in Gujarati Hanuman Chalisa PDF in Gujarati. દોહા શ્રી ગુરુ ચરણ સરોજ રજ નિજમન મુકુર સુધારિ | વરણૌ રઘુવર વિમલયશ જો દાયક ફલચારિ || બુદ્ધિહીન તનુજાનિકૈ સુમિરૌ પવન કુમાર | બલ બુદ્ધિ વિદ્યા દેહુ મોહિ હરહુ કલેશ વિકાર || ધ્યાનમ ગોષ્પદીકૃત વારાશિં મશકીકૃત રાક્ષસમ | રામાયણ મહામાલા રત્નં વંદે અનિલાત્મજમ || યત્ર યત્ર રઘુનાથ કીર્તનં તત્ર તત્ર કૃતમસ્તકાંજલિમ | ભાષ્પવારિ પરિપૂર્ણ લોચનં મારુતિં નમત રાક્ષસાંતકમ || ચૌપાઈ જય હનુમાન જ્ઞાન ગુણ સાગર | જય કપીશ તિહુ લોક ઉજાગર || 1 || રામદૂત અતુલિત બલધામા | અંજનિ પુત્ર પવનસુત નામા || 2 || મહાવીર વિક્રમ બજરઙ્ગી | કુમતિ નિવાર સુમતિ કે સઙ્ગી ||3 || કંચન વરણ વિરાજ સુવેશા | કાનન કુંડલ કુંચિત કેશા || 4 || હાથવજ્ર ઔ ધ્વજા વિરાજૈ | કાંથે મૂંજ જનેવૂ સાજૈ || 5|| શંકર સુવન કેસરી નન્દન | તેજ પ્રતાપ મહાજગ વન્દન || 6 || વિદ્યાવાન ગુણી અતિ ચાતુર | રામ કાજ કરિવે કો આતુર || 7 || પ્રભુ ચરિત્ર સુનિવે કો રસિયા | રામલખન સીતા મન બસિયા || 8|| સૂક્ષ્મ રૂપધરિ સિયહિ દિખાવા | વિકટ રૂપધરિ લંક જરાવા || 9 |…
Read more
 • 0

Hanuman Chalisa Odia

Hanuman Chalisa in Odia Hanuman Chalisa Lyrics PDF in Odia. ଦୋହା ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ଚରଣ ସରୋଜ ରଜ ନିଜମନ ମୁକୁର ସୁଧାରି | ଵରଣୌ ରଘୁଵର ଵିମଲୟଶ ଜୋ ଦାୟକ ଫଲଚାରି || ବୁଦ୍ଧିହୀନ ତନୁଜାନିକୈ ସୁମିରୌ ପଵନ କୁମାର | ବଲ ବୁଦ୍ଧି ଵିଦ୍ୟା ଦେହୁ ମୋହି ହରହୁ କଲେଶ ଵିକାର || ଧ୍ୟାନମ ଗୋଷ୍ପଦୀକୃତ ଵାରାଶିଂ ମଶକୀକୃତ ରାକ୍ଷସମ | ରାମାୟଣ ମହାମାଲା ରତ୍ନଂ ଵଂଦେ ଅନିଲାତ୍ମଜମ || ୟତ୍ର ୟତ୍ର ରଘୁନାଥ କୀର୍ତନଂ ତତ୍ର ତତ୍ର କୃତମସ୍ତକାଂଜଲିମ | ଭାଷ୍ପଵାରି ପରିପୂର୍ଣ ଲୋଚନଂ ମାରୁତିଂ ନମତ ରାକ୍ଷସାଂତକମ || ଚୌପାଈ ଜୟ ହନୁମାନ ଜ୍ଞାନ ଗୁଣ ସାଗର | ଜୟ କପୀଶ ତିହୁ ଲୋକ ଉଜାଗର || 1 || ରାମଦୂତ ଅତୁଲିତ ବଲଧାମା | ଅଂଜନି ପୁତ୍ର ପଵନସୁତ ନାମା || 2 || ମହାଵୀର ଵିକ୍ରମ ବଜରଙ୍ଗୀ | କୁମତି ନିଵାର ସୁମତି କେ ସଙ୍ଗୀ ||3 || କଂଚନ ଵରଣ ଵିରାଜ ସୁଵେଶା | କାନନ କୁଂଡଲ କୁଂଚିତ କେଶା || 4 || ହାଥଵଜ୍ର ଔ ଧ୍ଵଜା ଵିରାଜୈ | କାଂଥେ ମୂଂଜ ଜନେଵୂ ସାଜୈ || 5|| ଶଂକର ସୁଵନ କେସରୀ ନନ୍ଦନ | ତେଜ ପ୍ରତାପ ମହାଜଗ ଵନ୍ଦନ || 6 || ଵିଦ୍ୟାଵାନ ଗୁଣୀ ଅତି ଚାତୁର | ରାମ କାଜ କରିଵେ କୋ ଆତୁର || 7 || ପ୍ରଭୁ ଚରିତ୍ର ସୁନିଵେ କୋ ରସିୟା | ରାମଲଖନ ସୀତା ମନ ବସିୟା || 8|| ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପଧରି ସିୟହି ଦିଖାଵା | ଵିକଟ ରୂପଧରି ଲଂକ ଜରାଵା || 9 || ଭୀମ…
Read more
 • 0

Lord Hanuman Chalisa in Bengali

Hanuman Chalisa in Bengali Hanuman Chalisa Lyrics in Bengali PDF Free Download. দোহা শ্রী গুরু চরণ সরোজ রজ নিজমন মুকুর সুধারি | বরণৌ রঘুবর বিমলয়শ জো দায়ক ফলচারি || বুদ্ধিহীন তনুজানিকৈ সুমিরৌ পবন কুমার | বল বুদ্ধি বিদ্য়া দেহু মোহি হরহু কলেশ বিকার || ধ্য়ানম গোষ্পদীকৃত বারাশিং মশকীকৃত রাক্ষসম | রামায়ণ মহামালা রত্নং বংদে অনিলাত্মজম || য়ত্র য়ত্র রঘুনাথ কীর্তনং তত্র তত্র কৃতমস্তকাংজলিম | ভাষ্পবারি পরিপূর্ণ লোচনং মারুতিং নমত রাক্ষসাংতকম || চৌপাঈ জয় হনুমান জ্ঞান গুণ সাগর | জয় কপীশ তিহু লোক উজাগর || 1 || রামদূত অতুলিত বলধামা | অংজনি পুত্র পবনসুত নামা || 2 || মহাবীর বিক্রম বজরঙ্গী | কুমতি নিবার সুমতি কে সঙ্গী ||3 || কংচন বরণ বিরাজ সুবেশা | কানন কুংডল কুংচিত কেশা || 4 || হাথবজ্র ঔ ধ্বজা বিরাজৈ | কাংথে মূংজ জনেবূ সাজৈ || 5|| শংকর সুবন কেসরী নন্দন | তেজ প্রতাপ মহাজগ বন্দন || 6 || বিদ্য়াবান গুণী অতি চাতুর | রাম কাজ করিবে কো আতুর || 7 || প্রভু চরিত্র সুনিবে কো রসিয়া | রামলখন সীতা মন বসিয়া || 8|| সূক্ষ্ম রূপধরি সিয়হি দিখাবা | বিকট রূপধরি লংক …
Read more
 • 0

Hanuman Dandakam Lyrics in English

Hanuman Dandakam Lyrics in English Anjaneya Dandakam English Lyrics PDF File. śrī āñjaneyaṃ prasannāñjaneyaṃ prabhādivyakāyaṃ prakīrti pradāyaṃ bhaje vāyuputraṃ bhaje vālagātraṃ bhajehaṃ pavitraṃ bhaje sūryamitraṃ bhaje rudrarūpaṃ bhaje brahmatejaṃ baṭañcun prabhātambu sāyantramun nīnāmasaṅkīrtanal jesi nī rūpu varṇiñci nīmīda ne daṇḍakaṃ bokkaṭin jeya nī mūrtigāviñci nīsundaraṃ beñci nī dāsadāsuṇḍavai rāmabhaktuṇḍanai ninnu negolcedan nī kaṭākṣambunan jūcite veḍukal cesite nā morāliñcite nannu rakṣiñcite añjanādevi garbhānvayā deva ninneñca nenentavāḍan dayāśālivai jūciyun dātavai brociyun daggaran nilciyun dolli sugrīvukun-mantrivai svāmi kāryārthamai yegi śrīrāma saumitrulaṃ jūci vārinvicāriñci sarveśu būjiñci yabbhānujuṃ baṇṭu gāviñci vālinin jampiñci kākutthsa tilakun kṛpādṛṣṭi vīkṣiñci kiṣkindhaketeñci śrīrāma kāryārthamai laṅka keteñciyun laṅkiṇin jampiyun laṅkanun gālciyun yabhbhūmijaṃ jūci yānandamuppoṅgi yāyuṅgarambicci yāratnamun decci śrīrā…
Read more
 • 0

Anjaneya Dandakam in Telugu | PDF Free Download

హనుమాన్ దండకం Hanuman Dandakam Telugu PDF Free download. శ్రీ ఆంజనేయం ప్రసన్నాంజనేయం ప్రభాదివ్యకాయం ప్రకీర్తి ప్రదాయం భజే వాయుపుత్రం భజే వాలగాత్రం భజేహం పవిత్రం భజే సూర్యమిత్రం భజే రుద్రరూపం భజే బ్రహ్మతేజం బటంచున్ ప్రభాతంబు సాయంత్రమున్ నీనామసంకీర్తనల్ జేసి నీ రూపు వర్ణించి నీమీద నే దండకం బొక్కటిన్ జేయ నీ మూర్తిగావించి నీసుందరం బెంచి నీ దాసదాసుండవై రామభక్తుండనై నిన్ను నేగొల్చెదన్ నీ కటాక్షంబునన్ జూచితే వేడుకల్ చేసితే నా మొరాలించితే నన్ను రక్షించితే అంజనాదేవి గర్భాన్వయా దేవ నిన్నెంచ నేనెంతవాడన్ దయాశాలివై జూచియున్ దాతవై బ్రోచియున్ దగ్గరన్ నిల్చియున్ దొల్లి సుగ్రీవుకున్-మంత్రివై స్వామి కార్యార్థమై యేగి శ్రీరామ సౌమిత్రులం జూచి వారిన్విచారించి సర్వేశు బూజించి యబ్భానుజుం బంటు గావించి వాలినిన్ జంపించి కాకుత్థ్స తిలకున్ కృపాదృష్టి వీక్షించి కిష్కింధకేతెంచి శ్రీరామ కార్యార్థమై లంక కేతెంచియున్ లంకిణిన్ జంపియున్ లంకనున్ గాల్చియున్ యభ్భూమిజం జూచి యానందముప్పొంగి యాయుంగరంబిచ్చి యారత్నమున్ దెచ్చి శ్రీరామునకున్నిచ్చి సంతోషమున్‌జేసి సుగ్రీవునిన్ యంగదున్ జాంబవంతు న్నలున…
Read more
 • 0

Shravana Masam Dates, Sravana Shukra Varam Dates Importance & Significance

Shravana Masam 2019 Dates (Vikari Nama Samvatsaram) Sravana Masam 2019 dates for Andhra Pradesh, Telangana, Goa, Gujarat, Maharashtra, and Karnataka

 August 2, 2019 - August 30, 2019

Sawan Month 2019 dates for Uttar Pradesh, Himachal Pradesh, Madhya Pradesh, Uttarakhand, Rajasthan, Haryana, Bihar, Chhattisgarh, and other North Indian states

July 17, 2019 - August 15, 2019

Also view, Karthika Masam 2019 Dates. Sravana Sukravaram 2019 Dates August 2nd August 9th (Varalakshmi Vratam) August 16th August 23rd August 30th Sravana Somavaram 2019 Dates August 5th August 12th August 19th August 29th Shravana Masam 2020 Dates Sravana Masam 2020 dates for Andhra Pradesh, Telangana, Goa, Gujarat, Maharashtra, and Karnataka

 July 23, 2020 - August 22, 2020

There is fifteen days difference in the starting time of Sravan mon…
Read more
 • 0

Varalakshmi Vratham 2019 Date, Puja Vidhanam & Pooja Items List

In Hinduism, Fridays are dedicated to Goddess Lakshmi. Varalakshmi Vratham is observed on second Friday that falls just before Purnima (Full Moon Day) in Sravana month. As per Puranas, the Vrat was adviced by Lord Shiva to Goddess Parvathi. On this day, Women perform puja to Goddess Lakshmi for good wealth, health and prosperity of the family. Varalakshmi Vratham in 2019 is on 9th August - Friday. Varalakshmi Vratham in 2020 is on 31st July - Friday. Varalakshmi Vratham Telugu PDF File Free Download శ్రీ వరలక్ష్మి వ్రతకల్పం మరియు వ్రత విధానం. Varalakshmi Vratham English PDF File Free Download - Link   Varalakshmi Vratham Pooja Items List Photo or Vigraham of Goddess Lakshmi Devi Pasupu/Haldi/Turmeric Kumkum/Vermilion Akshatalu (Rice grains + Turmeric + 1 or 2 drops of ghee) Chandan / Sandalwood paste or powder Agarbatti/ Incense sticks Karpuram / Camphor Tamalapakulu / Paan patta / Betel leaves - Min 12 leaves To place pasupu Vinayaku…
Read more
 • 0

Ekadashi – List of Ekadasi Vrat & Fasting Days

Ekadashi is the 11th day in Hindu calendar. In each Hindu month, there are two Ekadashi Tithi, one is during Shukla Paksha & another during Krishna Paksha. The day is dedicated to Lord Vishnu. Devotees observe fast on Ekadashi day. There are 28 Ekadashi Days in 2019. Here is the list of Ekadashi Fasting Days. Ekadashi 2019 Calendar DATE DAY EKADASHI 01-Jan Tuesday Saphala Ekadashi 17-Jan Thursday Pausha Putrada Ekadashi 31-Jan Thursday Shattila Ekadashi 16-Feb Saturday Jaya Ekadashi 02-Mar Saturday Vijaya Ekadashi 17-Mar Sunday Amalaki Ekadashi 31-Mar Sunday Papmochani Ekadashi 15-Apr Monday Kamada Ekadashi 16-Apr Tuesday Kamada Ekadashi 30-Apr Tuesday Varuthini Ekadashi 15-May Wednesday Mohini Ekadashi 30-May Thursday Apara Ekadashi 13-Jun Thursday Nirjala Ekadashi 29-Jun Saturday Yogini Ekadashi 12-Jul Friday Devshayani Ekadashi 28-Jul Sunday Kamika…
Read more
 • 0

Dussehra (Vijayadashami) Festival Guide

Vijayadashami is a combination of two phrases Vijaya and Dashami, which means “Success” and “Tenth”. Vijayadashami is well known as Dasara, Dusshera or Dussehra. The festival is celebrated in the month of Ashwin on the tenth day of Shukla Paksha. It marks the end of Navratri. Dussehra is one of the major festivals in India and celebrated in a different way in different regions for different reasons. In the northeast states & some other parts, it is celebrated as Durga Puja and it marks the goddess Durga’s victory over the demon Mahishasura. In other parts of India Vijayadashami is celebrated as Dussehra, which marks god Rama’s victory over the demon Ravana. On Dasara, effigies of Ravana are filled up with woods and burnt with fireworks, indicating the destruction of evil.
Read more
 • 0

Mahishasura Mardini Stotram Lyrics & Meaning

Mahishasura Mardini Stotram is most popular stotram of Goddess Durga, written by Guru Adi Shankaracharya. This devotional verse is addressed to Goddess, who killed Demon Mahishasura on the day of Vijayadashami. Mahisasura Mardini is the fierce form of Goddess Parvathi depicted with 10 arms who rides in a lion and carrying weapons and assumes symbolic hand gestures. Reading this stotra on Maha Navami, Dassehra, Diwali & Navaratri days is considered as very auspicious. Mahishasura Mardini Stotram Lyrics in PDF Hindi Telugu English Tamil Kannada Malayalam Mahishasura Mardini Stotram Meaning     The Daughter of the Mountain and Joy of the World. || 1 || O Divine Mother, I invoke You and take refuge in Your Auspicious Feet Salutations to You O Divine Mother, I Invoke You; Who is the Daughter of the Mountain; By Whose presence the whole World is filled with Joy; For Whom the whole World is a Divine Play and Who is Praised b…
Read more
 • 0

Maha Navami

Maha Navami is the 9th day of Navratri festival and the day before Dussehra (Vijaya Dashami). The festival is celebrated on the ninth day of the Shukla Paksha in the month of Ashwin (Ashwayujam). According to mythological stories, Devi Durga battled against the king of demon Mahishasura for nine days. On the ninth day, Goddess won the battle. On Mahanavami Goddess worshipped as Sidhidatri or Saraswati - the deity of knowledge and wisdom.
Read more
 • 0

Navratri & 9 Avatars of Goddess Worshipped on The 9 Days

What is Navratri? Navratri, nine holy nights are most auspicious days in Hinduism. The festival is celebrated to mark the victory of the Goddess Shakti over evil (Mahishasura). The festival has a profound religious significance. Navratri is celebrated five times a year – Vasanta or Chaitra Navaratri, Ashadha Navaratri, Sharad Navaratri (Sharadiya Navratri), Paush Navaratri and Magha Navaratri. Based on their local calendar, people celebrate the festival in different months. In Telangana, Navratri is celebrated as Bathukamma. Why is Navaratri Celebrated for 9 Days & 9 Colours? People observe fast during the nine-day festival with dedication. Each day has its speciality. The nine nights of the festival commemorate the nine avatars of Goddess Shakti (Durga). Each day is dedicated to the distinct avatar of the goddess. Each day of the Navratri stands with the particular colour & each colour signifies something during the nine days of the festival. The first c…
Read more
 • 0

Indira Ekadashi Date, Importance & Rituals

When is Indira Ekadashi? Indira Ekadashi 2019 Date - 25th September, Wednesday. Indira Ekadashi 2020 Date - 13th September, Sunday. Indira Ekadashi Indira Ekadashi is one of the auspicious days for Hindus. It falls on Krishna Paksha (the waning phase of moon) Ekadashi, the 11th day of Hindu month Ashwin. As per the Gregorian calendar, this festival falls in September or October. Lord Vishnu is worshipped on Indira Ekadashi. One should offer Tulsi leaves, fruits, and flowers to the Lord at the time of the puja. As Indira Ekadashi falls in Krishna Paksha (Pitru Paksha), it is dedicated to ancestors and it is also called as Ekadashi Shradh. The main objective of this day is to pray to the forefathers or ancestors for deliverance from sin and its consequences. Once as Lord Krishna said to Yudishter Maharaj, a person fasts on this day, he can get rid of all sins and his forefathers who have fallen into hell are liberated. One of the important responsibilities of th…
Read more
 • 0

Vilambi Nama Samvatsara Telugu Panchangam 2018-2019 PDF

In 2018-2019 Telugu new year Ugadi called Vilambhi Nama Samvatsaram. Telugu calendar is called as Panchangam, Here we are providing Vilambhi Nama Samvatsara Telugu Panchangam pdf files (Telugu Calendar 2018-2018). Ugadi is the New Year’s Day for Telugu people. This is the most auspicious & important festival in Telangana, Andhra Pradesh and Karnataka. The Telugu calendar (Panchangam) includes 60 year names. Every 60 years one name cycle completes and the names repeat in the next cycle. Download Pancgam from below link  
Read more
 • 0