Surya Kavacham in Telugu – సూర్య కవచం

సూర్య కవచం శ్రీభైరవ ఉవాచ యో దేవదేవో భగవాన్ భాస్కరో మహసాం నిధిః | గయత్రీనాయకో భాస్వాన్ సవితేతి ప్రగీయతే || 1 || తస్యాహం కవచం దివ్యం వజ్రపంజరకాభిధమ్ | సర్వమంత్రమయం గుహ్యం మూలవిద్యారహస్యకమ్ || 2 || సర్వపాపాపహం దేవి దుఃఖదారిద్ర్యనాశనమ్ | మహాకుష్ఠహరం పుణ్యం సర్వరోగనివర్హణమ్ || 3 || సర్వశత్రుసమూహఘ్నం సమ్గ్రామే విజయప్రదమ్ | సర్వతేజోమయం సర్వదేవదానవపూజితమ్ || 4 || రణే రాజభయే ఘోరే సర్వోపద్రవనాశనమ్ | మాతృకావేష్టితం వర్మ భైరవానననిర్గతమ్ || 5 || గ్రహపీడాహరం దేవి సర్వసంకటనాశనమ్ | ధారణాదస్య దేవేశి బ్రహ్మా లోకపితామహః || 6 || విష్ణుర్నారాయణో దేవి రణే దైత్యాంజిష్యతి | శంకరః సర్వలోకేశో వాసవో‌உపి దివస్పతిః || 7 || ఓషధీశః శశీ దేవి శివో‌உహం భైరవేశ్వరః | మంత్రాత్మకం పరం వర్మ సవితుః సారముత్తమమ్ || 8 || యో ధారయేద్ భుజే మూర్ధ్ని రవివారే మహేశ్వరి | స రాజవల్లభో లోకే తేజస్వీ వైరిమర్దనః || 9 || బహునోక్తేన కిం దేవి కవచస్యాస్య ధారణాత్ | ఇహ లక్ష్మీధనారోగ్య-వృద్ధిర్భవతి నాన్యథా || 10 || పరత్ర పరమా ముక్తిర్దేవానామపి దుర్లభా | కవచస్యాస్య దేవేశి మూలవిద్యామయస్య చ || 11 |…
Read more
  • 0

Aditya Kavacham in Telugu – ఆదిత్య కవచం

ఆదిత్య కవచం Download Aditya Kavacham PDF file from the bottom link. ధ్యానం ఉదయాచల మాగత్య వేదరూప మనామయం తుష్టావ పరయా భక్త వాలఖిల్యాదిభిర్వృతమ్ | దేవాసురైః సదావంద్యం గ్రహైశ్చపరివేష్టితం ధ్యాయన్ స్తవన్ పఠన్ నామ యః సూర్య కవచం సదా || కవచం ఘృణిః పాతు శిరోదేశం, సూర్యః ఫాలం చ పాతు మే ఆదిత్యో లోచనే పాతు శ్రుతీ పాతః ప్రభాకరః ఘ్రూణం పాతు సదా భానుః అర్క పాతు తథా జిహ్వం పాతు జగన్నాధః కంఠం పాతు విభావసు స్కంధౌ గ్రహపతిః పాతు, భుజౌ పాతు ప్రభాకరః అహస్కరః పాతు హస్తౌ హృదయం పాతు భానుమాన్ మధ్యం చ పాతు సప్తాశ్వో, నాభిం పాతు నభోమణిః ద్వాదశాత్మా కటిం పాతు సవితా పాతు సక్థినీ ఊరూ పాతు సురశ్రేష్టో, జానునీ పాతు భాస్కరః జంఘే పాతు చ మార్తాండో గుల్ఫౌ పాతు త్విషాంపతిః పాదౌ బ్రద్నః సదా పాతు, మిత్రో పి సకలం వపుః వేదత్రయాత్మక స్వామిన్ నారాయణ జగత్పతే ఆయతయామం తం కంచి ద్వేద రూపః ప్రభాకరః స్తోత్రేణానేన సంతుష్టో వాలఖిల్యాదిభి ర్వృతః సాక్షాత్ వేదమయో దేవో రధారూఢః సమాగతః తం దృష్ట్యా సహసొత్థాయ దండవత్ప్రణమన్ భువి కృతాంజలి పుటో భూత్వా సూర్యా స్యాగ్రే స్తువత్తదా వేదమూర్తిః మహాభాగో ఙ్ఞానదృష్టి…
Read more
  • 0

Aditya Hrudayam in Telugu – ఆదిత్య హ్రుదయం స్తోత్రం

ఆదిత్య హ్రుదయం స్తోత్రం  Download Aditya Hrudayam PDF file from the bottom link. ధ్యానమ్ నమస్సవిత్రే జగదేక చక్షుసే జగత్ప్రసూతి స్థితి నాశహేతవే త్రయీమయాయ త్రిగుణాత్మ ధారిణే విరించి నారాయణ శంకరాత్మనే తతో యుద్ధ పరిశ్రాంతం సమరే చింతయా స్థితమ్ | రావణం చాగ్రతో దృష్ట్వా యుద్ధాయ సముపస్థితమ్ || 1 || దైవతైశ్చ సమాగమ్య ద్రష్టుమభ్యాగతో రణమ్ | ఉపగమ్యా బ్రవీద్రామమ్ అగస్త్యో భగవాన్ ఋషిః || 2 || రామ రామ మహాబాహో శృణు గుహ్యం సనాతనమ్ | యేన సర్వానరీన్ వత్స సమరే విజయిష్యసి || 3 || ఆదిత్య హృదయం పుణ్యం సర్వశత్రు వినాశనమ్ | జయావహం జపేన్నిత్యమ్ అక్షయ్యం పరమం శివమ్ || 4 || సర్వమంగళ మాంగళ్యం సర్వ పాప ప్రణాశనమ్ | చింతాశోక ప్రశమనమ్ ఆయుర్వర్ధన ముత్తమమ్ || 5 || రశ్మిమంతం సముద్యంతం దేవాసుర నమస్కృతమ్ | పూజయస్వ వివస్వంతం భాస్కరం భువనేశ్వరమ్ || 6 || సర్వదేవాత్మకో హ్యేష తేజస్వీ రశ్మిభావనః | ఏష దేవాసుర గణాన్ లోకాన్ పాతి గభస్తిభిః || 7 || ఏష బ్రహ్మా చ విష్ణుశ్చ శివః స్కందః ప్రజాపతిః | మహేంద్రో ధనదః కాలో యమః సోమో హ్యపాం పతిః || 8 || పితరో వసవః సాధ్యా హ్యశ్వినౌ మరుతో మనుః |…
Read more
  • 0

Surya Ashtakam in Telugu

Surya Ashtakam Lyrics in Telugu, download Suryashtakam PDF file from the bottom link. సూర్యాష్టకం ఆదిదేవ నమస్తుభ్యం ప్రసీద మభాస్కర దివాకర నమస్తుభ్యం ప్రభాకర నమోస్తుతే సప్తాశ్వ రధ మారూఢం ప్రచండం కశ్యపాత్మజం శ్వేత పద్మధరం దేవం తం సూర్యం ప్రణమామ్యహం లోహితం రధమారూఢం సర్వ లోక పితామహం మహాపాప హరం దేవం తం సూర్యం ప్రణమామ్యహం త్రైగుణ్యం చ మహాశూరం బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరం మహా పాప హరం దేవం తం సూర్యం ప్రణమామ్యహం బృంహితం తేజసాం పుంజం వాయు మాకాశ మేవచ ప్రభుంచ సర్వ లోకానాం తం సూర్యం ప్రణమామ్యహం బంధూక పుష్ప సంకాశం హార కుండల భూషితం ఏక చక్రధరం దేవం తం సూర్యం ప్రణమామ్యహం విశ్వేశం విశ్వ కర్తారం మహా తేజః ప్రదీపనం మహా పాప హరం దేవం తం సూర్యం ప్రణమామ్యహం తం సూర్యం జగతాం నాధం జ్నాన విజ్నాన మోక్షదం మహా పాప హరం దేవం తం సూర్యం ప్రణమామ్యహం సూర్యాష్టకం పఠేన్నిత్యం గ్రహపీడా ప్రణాశనం అపుత్రో లభతే పుత్రం దరిద్రో ధనవాన్ భవేత్ ఆమిషం మధుపానం చ యః కరోతి రవేర్ధినే సప్త జన్మ భవేద్రోగీ జన్మ కర్మ దరిద్రతా స్త్రీ తైల మధు మాంసాని హస్త్యజేత్తు రవేర్ధినే న వ్యాధి శోక దారిద్ర్యం సూర్య…
Read more
  • 0