Sri Mahalakshmi Ashtothara Shatanamavali in Telugu

శ్రీ మహాలక్ష్మి అష్టోత్తర శతనామావలి Download PDF file from the bottom link. ఓం ప్రకృత్యై నమః ఓం వికృత్యై నమః ఓం విద్యాయై నమః ఓం సర్వభూతహితప్రదాయై నమః ఓం శ్రద్ధాయై నమః ఓం విభూత్యై నమః ఓం సురభ్యై నమః ఓం పరమాత్మికాయై నమః ఓం వాచే నమః ఓం పద్మాలయాయై నమః (10) ఓం పద్మాయై నమః ఓం శుచ్యై నమః ఓం స్వాహాయై నమః ఓం స్వధాయై నమః ఓం సుధాయై నమః ఓం ధన్యాయై నమః ఓం హిరణ్మయ్యై నమః ఓం లక్ష్మ్యై నమః ఓం నిత్యపుష్టాయై నమః ఓం విభావర్యై నమః (20) ఓం అదిత్యై నమః ఓం దిత్యై నమః ఓం దీప్తాయై నమః ఓం వసుధాయై నమః ఓం వసుధారిణ్యై నమః ఓం కమలాయై నమః ఓం కాంతాయై నమః ఓం కామాక్ష్యై నమః ఓం క్రోధసంభవాయై నమః ఓం అనుగ్రహపరాయై నమః (30) ఓం ఋద్ధయే నమః ఓం అనఘాయై నమః ఓం హరివల్లభాయై నమః ఓం అశోకాయై నమః ఓం అమృతాయై నమః ఓం దీప్తాయై నమః ఓం లోకశోక వినాశిన్యై నమః ఓం ధర్మనిలయాయై నమః ఓం కరుణాయై నమః ఓం లోకమాత్రే నమః (40) ఓం పద్మప్రియాయై నమః ఓం పద్మహస్తాయై నమః ఓం పద్మాక్ష్యై నమః ఓం పద్మసుందర్యై నమః ఓం పద్మోద్భవాయై నమః ఓం పద్మముఖ్యై నమః ఓం పద్మనాభప్రియాయై నమః ఓం రమాయై నమః ఓం పద్మమాలాధరాయై నమః ఓ…
Read more
  • 0

Sarvadeva Kruta Sri Lakshmi Stotram in Telugu

సర్వదేవ క్రుతా శ్రీ లక్ష్మీ స్తోత్రం Download PDF file from the bottom link. క్షమస్వ భగవత్యంబ క్షమా శీలే పరాత్పరే| శుద్ధ సత్వ స్వరూపేచ కోపాది పరి వర్జితే|| ఉపమే సర్వ సాధ్వీనాం దేవీనాం దేవ పూజితే| త్వయా వినా జగత్సర్వం మృత తుల్యంచ నిష్ఫలమ్| సర్వ సంపత్స్వరూపాత్వం సర్వేషాం సర్వ రూపిణీ| రాసేశ్వర్యధి దేవీత్వం త్వత్కలాః సర్వయోషితః|| కైలాసే పార్వతీ త్వంచ క్షీరోధే సింధు కన్యకా| స్వర్గేచ స్వర్గ లక్ష్మీ స్త్వం మర్త్య లక్ష్మీశ్చ భూతలే|| వైకుంఠేచ మహాలక్ష్మీః దేవదేవీ సరస్వతీ| గంగాచ తులసీత్వంచ సావిత్రీ బ్రహ్మ లోకతః|| కృష్ణ ప్రాణాధి దేవీత్వం గోలోకే రాధికా స్వయమ్| రాసే రాసేశ్వరీ త్వంచ బృందా బృందావనే వనే|| కృష్ణ ప్రియా త్వం భాండీరే చంద్రా చందన కాననే| విరజా చంపక వనే శత శృంగేచ సుందరీ| పద్మావతీ పద్మ వనే మాలతీ మాలతీ వనే| కుంద దంతీ కుందవనే సుశీలా కేతకీ వనే|| కదంబ మాలా త్వం దేవీ కదంబ కాననే2పిచ| రాజలక్ష్మీః రాజ గేహే గృహలక్ష్మీ ర్గృహే గృహే|| ఇత్యుక్త్వా దేవతాస్సర్వాః మునయో మనవస్తథా| రూరూదుర్న మ్రవదనాః శుష్క కంఠోష్ఠ తాలుకాః|| ఇతి లక్ష్మీ స్తవం పుణ్యం సర్వదేవైః …
Read more
  • 0

Mahalakshmi Ashtakam in Telugu

శ్రీ మహలక్ష్మి అష్టకం Download Mahalakshmi Ashtakam Telugu PDF file from the bottom link. ఇంద్ర ఉవాచ నమస్తే‌உస్తు మహామాయే శ్రీపీఠే సురపూజితే శంఖచక్ర గదాహస్తే మహాలక్ష్మి నమో‌உస్తు తే || 1 || నమస్తే గరుడారూఢే కోలాసుర భయంకరి సర్వపాపహరే దేవి మహాలక్ష్మి నమో‌உస్తు తే || 2 || సర్వఙ్ఞే సర్వవరదే సర్వ దుష్ట భయంకరి సర్వదుఃఖ హరే దేవి మహాలక్ష్మి నమో‌உస్తు తే || 3 || సిద్ధి బుద్ధి ప్రదే దేవి భుక్తి ముక్తి ప్రదాయిని మంత్ర మూర్తే సదా దేవి మహాలక్ష్మి నమో‌உస్తు తే || 4 || ఆద్యంత రహితే దేవి ఆదిశక్తి మహేశ్వరి యోగఙ్ఞే యోగ సంభూతే మహాలక్ష్మి నమో‌உస్తు తే || 5 || స్థూల సూక్ష్మ మహారౌద్రే మహాశక్తి మహోదరే మహా పాప హరే దేవి మహాలక్ష్మి నమో‌உస్తు తే || 6 || పద్మాసన స్థితే దేవి పరబ్రహ్మ స్వరూపిణి పరమేశి జగన్మాతః మహాలక్ష్మి నమో‌உస్తు తే || 7 || శ్వేతాంబరధరే దేవి నానాలంకార భూషితే జగస్థితే జగన్మాతః మహాలక్ష్మి నమో‌உస్తు తే || 8 || మహాలక్ష్మష్టకం స్తోత్రం యః పఠేద్ భక్తిమాన్ నరః సర్వ సిద్ధి మవాప్నోతి రాజ్యం ప్రాప్నోతి సర్వదా || ఏకకాలే పఠేన్నిత్యం మహాపాప వినాశనమ్ ద్వికాల్ం…
Read more
  • 2

Lakshmi Devi Ashtothara Shathanama Stotram in Telugu

శ్రీ లక్ష్మీ అష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రం Lakshmi Ashtothra Shathanama Stotram in Telugu - Download pdf from the bottom link. దేవీ ఉవాచ దేవదేవ! మహాదేవ! త్రికాలఙ్ఞ! మహేశ్వర! కరుణాకర దేవేశ! భక్తానుగ్రహకారక! || అష్టోత్తర శతం లక్ష్మ్యాః శ్రోతుమిచ్ఛామి తత్త్వతః || ఈశ్వర ఉవాచ దేవి! సాధు మహాభాగే మహాభాగ్య ప్రదాయకమ్ | సర్వైశ్వర్యకరం పుణ్యం సర్వపాప ప్రణాశనమ్ || సర్వదారిద్ర్య శమనం శ్రవణాద్భుక్తి ముక్తిదమ్ | రాజవశ్యకరం దివ్యం గుహ్యాద్-గుహ్యతరం పరమ్ || దుర్లభం సర్వదేవానాం చతుష్షష్టి కళాస్పదమ్ | పద్మాదీనాం వరాంతానాం నిధీనాం నిత్యదాయకమ్ || సమస్త దేవ సంసేవ్యమ్ అణిమాద్యష్ట సిద్ధిదమ్ | కిమత్ర బహునోక్తేన దేవీ ప్రత్యక్షదాయకమ్ || తవ ప్రీత్యాద్య వక్ష్యామి సమాహితమనాశ్శృణు | అష్టోత్తర శతస్యాస్య మహాలక్ష్మిస్తు దేవతా || క్లీం బీజ పదమిత్యుక్తం శక్తిస్తు భువనేశ్వరీ | అంగన్యాసః కరన్యాసః స ఇత్యాది ప్రకీర్తితః || ధ్యానమ్ వందే పద్మకరాం ప్రసన్నవదనాం సౌభాగ్యదాం భాగ్యదాం హస్తాభ్యామభయప్రదాం మణిగణైః నానావిధైః భూషితామ్ | భక్తాభీష్ట ఫలప్రదాం హరిహర బ్రహ్మాధిభిస్సేవితాం పార్శ్వే పంకజ శంఖప…
Read more
  • 0

Kanakadhara Stotram Telugu – ఆది శంకరాచార్య విరచిత కనకధార స్తోత్రం

ఆది శంకరాచార్య విరచిత కనకధార స్తోత్రం Download Kanakadhara stotram Telugu pdf file from the bottom link. వందే వందారు మందారమిందిరానంద కందలం అమందానంద సందోహ బంధురం సింధురాననమ్ అంగం హరేః పులకభూషణమాశ్రయంతీ భృంగాంగనేవ ముకుళాభరణం తమాలమ్ | అంగీకృతాఖిల విభూతిరపాంగలీలా మాంగల్యదాస్తు మమ మంగళదేవతాయాః || 1 || ముగ్ధా ముహుర్విదధతీ వదనే మురారేః ప్రేమత్రపాప్రణిహితాని గతాగతాని | మాలాదృశోర్మధుకరీవ మహోత్పలే యా సా మే శ్రియం దిశతు సాగర సంభవా యాః || 2 || ఆమీలితాక్షమధిగ్యమ ముదా ముకుందమ్ ఆనందకందమనిమేషమనంగ తంత్రమ్ | ఆకేకరస్థితకనీనికపక్ష్మనేత్రం భూత్యై భవన్మమ భుజంగ శయాంగనా యాః || 3 || బాహ్వంతరే మధుజితః శ్రితకౌస్తుభే యా హారావళీవ హరినీలమయీ విభాతి | కామప్రదా భగవతో‌உపి కటాక్షమాలా కళ్యాణమావహతు మే కమలాలయా యాః || 4 || కాలాంబుదాళి లలితోరసి కైటభారేః ధారాధరే స్ఫురతి యా తటిదంగనేవ | మాతుస్సమస్తజగతాం మహనీయమూర్తిః భద్రాణి మే దిశతు భార్గవనందనా యాః || 5 || ప్రాప్తం పదం ప్రథమతః ఖలు యత్ప్రభావాత్ మాంగల్యభాజి మధుమాథిని మన్మథేన | మయ్యాపతేత్తదిహ మంథరమీక్షణార్థం మందాలసం చ మకరాలయ కన్యకా …
Read more
  • 1

Ashta Laxmi Stotram in Telugu

Ashta Laxmi Stotram Lyrics in Telugu Download PDF file from the bottom link. ఆదిలక్ష్మి సుమనస వందిత సుందరి మాధవి, చంద్ర సహొదరి హేమమయే మునిగణ వందిత మోక్షప్రదాయని, మంజుల భాషిణి వేదనుతే | పంకజవాసిని దేవ సుపూజిత, సద్గుణ వర్షిణి శాంతియుతే జయ జయహే మధుసూదన కామిని, ఆదిలక్ష్మి పరిపాలయ మామ్ || 1 || ధాన్యలక్ష్మి అయికలి కల్మష నాశిని కామిని, వైదిక రూపిణి వేదమయే క్షీర సముద్భవ మంగళ రూపిణి, మంత్రనివాసిని మంత్రనుతే | మంగళదాయిని అంబుజవాసిని, దేవగణాశ్రిత పాదయుతే జయ జయహే మధుసూదన కామిని, ధాన్యలక్ష్మి పరిపాలయ మామ్ || 2 || ధైర్యలక్ష్మి జయవరవర్షిణి వైష్ణవి భార్గవి, మంత్ర స్వరూపిణి మంత్రమయే సురగణ పూజిత శీఘ్ర ఫలప్రద, ఙ్ఞాన వికాసిని శాస్త్రనుతే | భవభయహారిణి పాపవిమోచని, సాధు జనాశ్రిత పాదయుతే జయ జయహే మధు సూధన కామిని, ధైర్యలక్ష్మీ పరిపాలయ మామ్ || 3 || గజలక్ష్మి జయ జయ దుర్గతి నాశిని కామిని, సర్వఫలప్రద శాస్త్రమయే రధగజ తురగపదాతి సమావృత, పరిజన మండిత లోకనుతే | హరిహర బ్రహ్మ సుపూజిత సేవిత, తాప నివారిణి పాదయుతే జయ జయహే మధుసూదన కామిని, గజలక్ష్మీ రూపేణ పాలయ మామ్ || 4 || సంతానలక్ష్మి అ…
Read more
  • 0